2020-06-17 05:01Pressmeddelande

Svensk Bensinhandel vinner överklaganden av indragna tobakstillstånd

Efter att en kommun fattat beslut om att inte bevilja tobakstillstånd för två bensinstationer, överklagade Svensk Bensinhandel beslutet till Förvaltningsrätten som biföll överklagandena. Företagarna för de aktuella bensinstationerna har nu tilldelats tobakstillstånd. 
   – Att som handlare inte beviljas tobakstillstånd för en bensinstation är likalydigt med att tvingas stänga ned verksamheten, kommenterar Svensk bensinhandels vd Robert Dimmlich.
 
Anledningen till kommunens motstånd i tillståndsutgivandena i fråga, var några restförda skatteskulder under en driftsperiod över ett decennium. Medlemmarna hade dock obrutet i över tio års tid drivit verksamheten utan anmärkningar i övrigt. Förvaltningsrätten konstaterade att bolaget inte satt i system att få skattekrediter utan tvärtom betalat tämligen omgående. 
   – Det var aldrig lagstiftarens intentioner att utestänga seriösa näringsidkare. Hade medlemmarna inte överklagat så hade två småföretag behövt slå igen och ett dussin arbetstillfällen försvunnit – helt orimligt och oproportionerligt, menar Dimmlich.
 
Ett tobakstillstånd är enligt Svensk Bensinhandel i grunden bra. Men det existerar dessvärre ingen samordning mellan kommunerna, och villkoren för att ansöka och få tillstånd är mycket stora. Det finns exempel där så stora mängder information ska inlämnas till kommunen för ansökan att dokumentationen inte längre går att uppbringa, och inte sällan begärs helt irrelevanta underlag. Det är rättsosäkert och snedvrider konkurrensen:
   – Sveriges småföretagare behöver enklare, färre och tydligare regler att förhålla sig till. Tyvärr pekar trenden förnärvarande istället rakt åt andra hållet, säger Svensk Bensinhandels Robert Dimmlich.

 Om Svensk Bensinhandel

Svensk Bensinhandel som bildades 1934 består idag av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller; som arbetsgivare, som branschverksamma och som avtalspart till drivmedelsbolagen. Genom att förhandla åt våra medlemmar och representera dem gentemot beslutsfattare, intressenter och allmänhet, skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att driva en sund verksamhet. Svensk Bensinhandel är en annorlunda branschorganisation. Vi driver inte bara traditionella branschfrågor, vi företräder även individuella medlemmar i enskilda ärenden. När en oklarhet uppstår för en medlem bistår Svensk Bensinhandel med råd och om det senare behövs även förhandling, och slutligen som medlemmens ombud gentemot drivmedelsbolag, avtalspart eller domstol. I detta avseende är Svensk Bensinhandel unik och fungerar som medlemmarnas förlängda arm. Detta är en tradition som Svensk Bensinhandel värnat om under decennier. Vi informerar beslutsfattare och politiker om våra medlemmars vardag. Svensk Bensinhandel syns i tv, tidningar, radio och vår egen tidning - Bensin & Butik - som har en långt större spridning än enbart våra medlemmar. Dessutom arbetar Svensk Bensinhandel med säkerhetsfrågor och samverkar över hela branschen för att öka säkerheten inom branschen, men också för att all personal skall mötas av respekt och kunna arbeta under trygga förhållanden. Härtill erbjuder Svensk Bensinhandel branschutbildning och bra förmåner till våra medlemmar.

Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich