2016-06-08 10:42Pressmeddelande

Strikta förbud dyra för Sveriges bensinhandlare

Den statliga utredaren Göran Lundahls förespråkande av varumärkesförbud av tobaksprodukter riskerar att bli dyra för Sveriges bensinhandlare. Förutom investeringar i nya förvaringsställ väntar ökade arbetskostnader och lägre marginaler, enligt en studie från Svensk Bensinhandel, som varnar för nedläggning av mackar i storstäder och glesbygd.

Studien, som behandlar Australiens varumärkesförbud, har utförts av konsultföretaget WSP på uppdrag av Svensk Bensinhandel och visar att förbudet inte minskat andelen dagligrökare snabbare än innan. Rapporten finns att läsa på www.svenskbensinhandel.se.

Däremot har konsumtionen av lågpriscigaretter och hemrullat ökat, samtidigt som den illegala handeln befaras vara betydande - även om det saknas heltäckande studier.

- Vi har redan en låg andel dagligrökare i Sverige och ställer oss frågan om den här typen av åtgärder verkligen står i proportion till konsekvenserna, säger Robert Dimmlich, VD för Svensk Bensinhandel.

Varumärkesförbud medför ingrepp i den kommersiella yttrandefriheten och kräver ändring av den svenska grundlagen. Erfarenheterna från Australien visar dessutom att förbudet verkar ha tveksam effekt på tobaksrökning, men att de slår hårt mot handlare som säljer tobak.

- Tobak svarar för nära nog en tredjedel av bruttovinsten för svenska bensinhandlare. Många har redan problem med vikande lönsamhet, säger Robert Dimmlich.

Utöver investeringar i förvaringsställ visar siffror från Australien att det tar handlarna en timme extra om dagen att administrera ett exponeringsförbud, vilket omsatt i lönekostnad raderar branschens genomsnittsvinst. Snittresultatet bland landets bensinhandlare var 2014 lite drygt 100 000 kr och en extra arbetstimma per dag kostar varje handlare 96 000 kr.

- Hur många bensinhandlare som måste slå igen de kommande åren vid ett varumärkesförbud går inte att förutsäga. Men risken är uppenbar att det kommer att bli försämrad service i både storstäder och i glesbygd, där bensinmacken är en viktig servicepunkt och arbetsgivare, säger Robert Dimmlich.

Svensk Bensinhandel bildades 1934, består av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller som arbetsgivare, som branschverksamma och som franchisetagare till drivmedelsbolagen.


Om Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS)

Svensk Bensinhandel som bildades 1934 består idag av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller; som arbetsgivare, som branschverksamma och som avtalspart till drivmedelsbolagen. Genom att förhandla åt våra medlemmar och representera dem gentemot beslutsfattare, intressenter och allmänhet, skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att driva en sund verksamhet. Svensk Bensinhandel är en annorlunda branschorganisation. Vi driver inte bara traditionella branschfrågor, vi företräder även individuella medlemmar i enskilda ärenden. När en oklarhet uppstår för en medlem bistår Svensk Bensinhandel med råd och om det senare behövs även förhandling, och slutligen som medlemmens ombud gentemot drivmedelsbolag, avtalspart eller domstol. I detta avseende är Svensk Bensinhandel unik och fungerar som medlemmarnas förlängda arm. Detta är en tradition som Svensk Bensinhandel värnat om under decennier. Vi informerar beslutsfattare och politiker om våra medlemmars vardag. Svensk Bensinhandel syns i tv, tidningar, radio och vår egen tidning - Bensin & Butik - som har en långt större spridning än enbart våra medlemmar. Dessutom arbetar Svensk Bensinhandel med säkerhetsfrågor och samverkar över hela branschen för att öka säkerheten inom branschen, men också för att all personal skall mötas av respekt och kunna arbeta under trygga förhållanden. Härtill erbjuder Svensk Bensinhandel branschutbildning och bra förmåner till våra medlemmar.


Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich