2016-06-08 10:41Pressmeddelande

Smitningarna på landets bensinstationer uppgår till ett värde av 44 Mkr

Antalet smitningar uppgår till cirka 50 000 stycken på landets 1200 servicestationer (dvs stationer där du kan tanka och betala i butik), till ett värde av 44 Mkr. Värdet från föregående mätning har ökat från 38 Mkr (år 2013) respektive 27 Mkr (år 2011).

”Att antalet smitningar ökar är en oroande trend. Smitningar utgör ett betydande svinn då bensinhandlarens vinst från en normal tankning ligger på 4-6 kr. En smitning kan för en handlare betyda att hela dagsförtjänsten för drivmedelsförsäljning försvinner.” kommenterar Robert Dimmlich, VD för branschorganisationen Svensk Bensinhandel.

Antal servicestationer har fortsatt minskat i landet, från 1919 stycken år 2006 till runt 1200 stycken år 2014. Antalet automatstationer har inte berörts i samma omfattning.

Enkäten visar vidare att endast 65 % av alla smitningar polisanmäls. Detta i kombination med att efterforskning visar att polisen använder över dussinet olika brottskoder för samma brott, tyder på att mörkertalet ännu är stort.

”Tyvärr följs inte smitningar upp av polis och åklagare vilket innebär att våra medlemmar inte polisanmäler smitningar i den omfattning de borde göra. Smitningar är dessutom idag ett stort arbetsmiljöproblem för både personal och ägare. Jag vill se tydligare och snabbare åtgärder från vårt rättssystem som beivrar stöld. Börja därför med att utreda alla polisanmälningar.” avslutar Robert Dimmlich, VD för branschorganisationen Svensk Bensinhandel.

Enkäten presenteras i kommande nummer av Bensin&Butik. Ni kan läsa artikeln under kommande vecka på www.bensinochbutik.se.

Svensk Bensinhandel bildades 1934, består av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller som arbetsgivare, som branschverksamma och som franchisetagare till drivmedelsbolagen.


Om Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS)

Svensk Bensinhandel som bildades 1934 består idag av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller; som arbetsgivare, som branschverksamma och som avtalspart till drivmedelsbolagen. Genom att förhandla åt våra medlemmar och representera dem gentemot beslutsfattare, intressenter och allmänhet, skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att driva en sund verksamhet. Svensk Bensinhandel är en annorlunda branschorganisation. Vi driver inte bara traditionella branschfrågor, vi företräder även individuella medlemmar i enskilda ärenden. När en oklarhet uppstår för en medlem bistår Svensk Bensinhandel med råd och om det senare behövs även förhandling, och slutligen som medlemmens ombud gentemot drivmedelsbolag, avtalspart eller domstol. I detta avseende är Svensk Bensinhandel unik och fungerar som medlemmarnas förlängda arm. Detta är en tradition som Svensk Bensinhandel värnat om under decennier. Vi informerar beslutsfattare och politiker om våra medlemmars vardag. Svensk Bensinhandel syns i tv, tidningar, radio och vår egen tidning - Bensin & Butik - som har en långt större spridning än enbart våra medlemmar. Dessutom arbetar Svensk Bensinhandel med säkerhetsfrågor och samverkar över hela branschen för att öka säkerheten inom branschen, men också för att all personal skall mötas av respekt och kunna arbeta under trygga förhållanden. Härtill erbjuder Svensk Bensinhandel branschutbildning och bra förmåner till våra medlemmar.


Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich