2020-02-14 05:30Pressmeddelande

Glesbygden riskerar att förlora sina drivmedelsstationer

Ronald Johansson, ägare GULF HaradsRonald Johansson, ägare GULF Harads

Upp till 500 glesbygdsstationer riskerar att stängas den 1 juli 2022, och efterlämna en ofinansierad miljöskuld

Det är näst intill omöjligt att driva bensinstation på glesbygden, men Gulf i Harads lyckades. Absoluta merparten av landets glesbygdstationer står inför investeringar för att möta nya miljökrav. Gulf i Harads lyckades genom att erhålla investeringsstöd från Landsbygdsprogrammet. Men detta höll helt på att gå i stöpet då ingen bank ville finansiera ett brygglån.

Banker finansierar ogärna generationsskiften eller investeringar när det kommer till bensinstationer. Det är svårt att få lönsamhet i en mindre bensinstation, men viktigaste skälet är att många äldre stationer har en ofinansierad miljöskuld. Enlig lagen ska verksamhetsutövaren sanera en eventuell miljöskuld vid en nedläggning, alltså finns en odefinierad miljöskuld som varken en ny köpare eller en bank är intresserad att köpa.

”Det varken allmänheten eller landets politiker tycks förstå är ett en stor del av drivmedelsbranschen har en stor ofinansierad miljöskuld, som utgör ett näst intill oöverstigligt hinder vid generationsskifte eller för att erhålla krediter vid investeringar.” kommenterar Robert Dimmlich, VD för branschorganisationen Svensk Bensinhandel.

Landets glesbygdsstationer håller samhällen och andra näringar som är verksamma i glesbygd levande. Ofta är dessa stationer samhällets sista servicepunkt och är ofta ombud för både paket, apotek, kompletteringshandel samt drivmedel. När Tillväxtverket frågade landets glesbygdsföretag vilken service de behöver mest för att vara kvar i just glesbygden blev svaret överväldigande post- och paketservice samt tillgång till drivmedel.

Det paradoxala är att flera hundra drivmedelsstationer drivs på övertid. En historisk hög marginal på traditionella drivmedel har hållit branschen under armarna. Men marginalen kommer antagligen att pressas ner igen, nya drivmedelsslag är på väg in och flera nya investeringar behöver göras. Den mest betydande kommande investeringen är skärpta miljökrav som innebär att cisterner och rörledningar behöver fuktisoleras, vilket oftast innebär plastning av utrustningen, i praktiken en investering på runt två miljoner kronor. Denna investering, och omöjligheten att finansiera densamma, kommer innebära att flera hundra glesbygdsstationer riskerar att behöva läggas ner den 1 juli 2022. Dessutom med en överhängande risk att efterlämna en miljöskuld som är ofinansierad, som riskerar att hamna i kommunens knä.

”På kort sikt behöver en säker finansieringslösning komma på plats för att erbjuda brygglån och möjliggöra glesbygdsstationer att kunna finansiera sina investeringar. På längre sikt är det helt nödvändigt att hitta en finansieringslösning för landets drivmedelsbransch och dess ofinansierade miljöskuld som enligt Svensk Bensinhandel uppgår till drygt 600 miljoner kronor.” avslutar Robert Dimmlich, VD för branschorganisationen Svensk Bensinhandel.

Svensk Bensinhandel har ett flertal gånger försökt initiera en branschfrivillig miljöfond. Där branschens aktörer fonderar medel för att kunna hantera hela miljöskulden och därmed eliminera de största riskerna med generationsskiften, strukturrationalisering, finansiering samt miljörisker som kommunen potentiellt kan få ärva. Denna fondering skulle behöva 2 öre per liter försålt drivmedel under knappt tre år för att säkerställa en sådan lösning.

Med anledning av kommande utmaningar för landets glesbygdsstationer, och speciellt Gulf i Harads, inbjuds media till pressträff. Vi kommer att berätta hur Gulf i Harads lyckades passera, inte bara ett, utan flera nålsögon för att kunna fortsätta vara verksam. Efter ett dussin försök hos olika kreditgivare lyckades Gulf i Harads erhålla hjälp från Sparbanken i Nord, som är en bank med lokal anknytning.

Media inbjuds till Gulf i Harads fredagen den 14 februari klockan 15.00

Edeforsvägen 41, 960 24 Harads, Telefon: 0928-100 75

 

Under mediaträffen i Harads kommer du bland annat att få träffa:

 

Robert Dimmlich, VD Svensk Bensinhandel
Johan Gröhn, kommunalråd Boden
Jörgen Nordqvist, näringslivsstrateg Bodens kommun
Helena Lindahl, riksdagsledamot (C)
Linus Sköld, riksdagsledamot (S)
Bogge Bolstad, projektledare Svensk Bensinhandel
Ronald Johansson, ägare GULF Harads


Om Svensk Bensinhandel

Svensk Bensinhandel som bildades 1934 består idag av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller; som arbetsgivare, som branschverksamma och som avtalspart till drivmedelsbolagen. Genom att förhandla åt våra medlemmar och representera dem gentemot beslutsfattare, intressenter och allmänhet, skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att driva en sund verksamhet. Svensk Bensinhandel är en annorlunda branschorganisation. Vi driver inte bara traditionella branschfrågor, vi företräder även individuella medlemmar i enskilda ärenden. När en oklarhet uppstår för en medlem bistår Svensk Bensinhandel med råd och om det senare behövs även förhandling, och slutligen som medlemmens ombud gentemot drivmedelsbolag, avtalspart eller domstol. I detta avseende är Svensk Bensinhandel unik och fungerar som medlemmarnas förlängda arm. Detta är en tradition som Svensk Bensinhandel värnat om under decennier. Vi informerar beslutsfattare och politiker om våra medlemmars vardag. Svensk Bensinhandel syns i tv, tidningar, radio och vår egen tidning - Bensin & Butik - som har en långt större spridning än enbart våra medlemmar. Dessutom arbetar Svensk Bensinhandel med säkerhetsfrågor och samverkar över hela branschen för att öka säkerheten inom branschen, men också för att all personal skall mötas av respekt och kunna arbeta under trygga förhållanden. Härtill erbjuder Svensk Bensinhandel branschutbildning och bra förmåner till våra medlemmar.

Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich