2022-08-05 13:56Pressrelease

Förvaltningsrätten dömer till Solkattens fördel

Den 19 maj 2022 beslutade barn- och ungdomsnämnden om återkallande av tillstånd för Solkattens förskola till följd av att brister i det systematiska kvalitetsarbetet kritiserats vid flera tillfällen. Det beslutet överklagades av huvudmannen för Solkattens förskola, SKIB AB. Förvaltningsrätten har nu prövat ärendet och meddelar i dom idag, 5 augusti, att beslutet om återkallande av tillstånd ska upphävas. Förvaltningsrättens bedömning är att tillsynsmyndigheten (Alingsås kommun) inte tillräckligt tydligt redogjort för hur de påtalade bristerna rörande systematiskt kvalitetsarbete ska avhjälpas.

Förvaltningsrättens dom innebär att Solkattens förskola fortsatt har tillstånd för att bedriva förskola. Förvaltningsrätten beskriver i domen att nämnden inte varit tillräckligt tydlig i beslutet rörande bristerna. Beslut om återkallelse av ett godkännande är en mycket ingripande åtgärd för den enskilde, vilket ställer höga krav på att bristerna är klart utredda.

Helena Balte, förvaltningschef vid barn- och ungdomsförvaltningen, är positiv till att ärendet prövats i förvaltningsrätten då regleringen rörande ägar- och ledningsprövning av fristående huvudmän är relativt ny och rättspraxis rörande brister i kvalitetsarbete är svårtolkad.

En tillsynsmyndighet kan inte precisera hur en enskild huvudman ska utforma ett systematiskt kvalitetsarbete. Det är enligt skollagen upp till varje enskild huvudman på vilket sätt det arbetet ska bedrivas, utifrån skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete. Utfallet av domen liksom lagförändringar inom tillsynsområdet kommer att analyseras och utgöra stöd för fortsatt tillsyn för kommunens fristående förskolor. 

– Vi var beredda på att utfallet inte var givet. Förvaltningen kommer att analysera utfallet av domen tillsammans med lagförändringar inom tillsynsområdet, säger Helena Balte, förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen.

Hon konstaterar att förvaltningsrättens dom i huvudsak beskriver att förvaltningens underlag inte varit tillräckliga för återkallandet.

– Bedömningen är att Solkattens förskola fortsatt har brister rörande systematiskt kvalitetsarbete vilket vi kommer fortsätta följa inom ramen för kommunens tillsynsansvar, avslutar Helena Balte.About Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.

Contacts

Helena Balte
Förvaltningsschef Barn- och ungdomsförvaltningen
Helena Balte