2018-11-09 11:03Pressmeddelande

Mora kommun tar markprover vid sina fastigheter i Östnor

Mora kommun kommer att börja ta markprover vid sina egna verksamheter i Östnor, i första hand kring skolor och förskolor. Detta för att få bättre kännedom om eventuella förekomster av metall i marken.

Markprover kommer att tas vid Bjäkenbackens skola, Östnors förskola, Selja-Långlets skola och Finnsnäs förskola.

Det handlar i första hand om att undersöka halterna av koppar, zink och bly i marken.

Inom Östnor har bearbetning av metaller bedrivits i cirka 140 år, bland annat har man genom gjutning, smärgling och polering bearbetat mässing. Mässing innehåller koppar, zink och viss andel bly. Verksamheterna har gett upphov till utsläpp av metallpartiklar i luften. Dessa metallpartiklar har spridit sig med vinden, vilket medfört att förhöjda metallhalter har upptäckts inom delar av Östnor.

Kommunen vill nu få en bättre klarhet i hur situationen är när det gäller eventuella markföroreningar vid sina egna verksamheter, i första hand skolor och förskolor.

Nyligen presenterades en utredning som FM Mattsson Mora Group AB har låtit Sweco Environment AB göra, efter ett föreläggande av Mora kommun.

Mätningarna visar förhöjda halter av zink, koppar och bly. De förhöjda halterna förekommer i de ytliga jordlagren och främst där marken inte har bearbetats, exempelvis skogsmark. På villatomter och åkrar, där marken bearbetats, uppmättes lägre halter. Under det översta markskiktet var halterna också lägre.

I hälsoriskbedömningen framgår att dagligt intag av bär, svamp, grönsaker och rotfrukter från Östnor inte utgör en betydande risk. Det ska till mycket stora mängder för att risknivåerna ska överskridas.

Det är dock en risk med att få i sig jord och barn bör undvika att stoppa jord och sand i munnen. Om detta sker regelbundet är risken annars stor att barnen får i sig halter av koppar, zink och bly över risknivåerna.

För höga intag av koppar och zink kan orsaka illamående och exempelvis diarréer. Bly är en metall som vid hög exponering kan påverka nervsystem, blodbildning mage och njurar.

Sedan i vintras kan Mora kommun begära att fastighetsägare i Östnor tar markprover i samband med byggnadslovsansökningar. Om det handlar om mindre byggnationer, kan jordmassorna få vara kvar på fastigheten. Vid större byggen kan kommunen kräva att jordmassorna flyttas och hanteras på annan plats.


Om Mora kommun