2020-03-02 07:00Pressmeddelande

Unga som identifierar sig som trans gör fler suicidförsök än jämnåriga

null

Transpersoner har en helt annan utsatthet i samhället än andra. Det återspeglar sig i självmordsstatistiken och i de samtal som kommer in till Självmordslinjen. En gemensam nämnare i samtalen är känslan av utanförskap och bristen på olika förebilder som transperson.

Enligt en ny rapport från Socialstyrelsen så ökar könsdysfori i befolkningen, framförallt bland barn och unga där andelen nya fall bland unga 13 - 17 år med registrerat kön kvinna vid födseln har ökat mest. Samtidigt vet vi sedan tidigare att självmordsförsök är vanligare bland yngre transpersoner än bland äldre. Transpersoner är kraftigt överrepresenterade när det gäller självmordstankar och självmordsförsök. 36% av alla transpersoner har övervägt att ta sitt liv, jämfört med 6% bland befolkningen i allmänhet. Dödlighet i suicid är högre bland personer med könsdysfori i jämförelse med befolkningen.

Det finns strukturella fördomar och föreställningar i samhället som direkt motverkar att alla människor ska kunna leva i sin egen könsidentitet. En stor bidragande faktor till den diskriminering och brist på förståelse som transpersoner möter från sin omvärld är okunskap och brist på förebilder. Därför måste kunskap spridas och fler transpersoner synliggöras och komma till tals.

Mind har därför skapat en plattform där transpersoner kan dela och läsa andras berättelser om vad det innebär att komma ut och leva som transperson. På så vis ges möjlighet att hitta andra att identifiera sig med och att begreppet trans breddas. Det skapar igenkänning och tröst och kan i många fall vara direkt livräddande. Även själva berättandet i sig kan ha en terapeutisk funktion. Inte minst är detta också ett utmärkt tillfälle att förmedla kunskap till allmänheten om vad det innebär att leva som transperson och vad begrepp som könsidentitet och sexualitet egentligen betyder.

Plattformen är framtagen tillsammans med skådespelaren och författaren Saga Becker, som själv är transperson. Saga uttrycker:

  • -Det är svårt att växa upp i en värld där man inte finns, där man inte känner sig som en del av eller ens speglad av det samhället eller i den kultur man lever i.

Vi hoppas att vi genom att lyfta fram Sagas och andra berättelser kommer bidra till att öka kunskapen hos allmänheten och minska skam och stigma, vilket har en stark preventiv effekt för psykiskt lidande och suicidalitet.

Minds styrelseordförande Lina Axelsson Kihlblom är själv transperson och författare till en bok om sin egen resa och ställer ofta upp som språkrör för transrelaterade frågor. Det innebär att HBTQ- och transfrågor ständigt finns representerade i vårt styrelsearbete och högt på vår agenda. Då psykisk hälsa, ohälsa och suicidprevention utgör vår kärnverksamhet är vår övertygelse att alla människor ska ha rättigheter och möjligheter att kunna vara sig själva. Därför kommer frågor där grupper diskrimineras till följd av sin identitet alltid vara en fråga vi driver.

Se Mind Trans här:
mind.se/mind-trans-3

Kontaktpersoner:

Selene Cortes, projektledare, 070-440 16 13


Om MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin