2015-08-18 12:21Pressmeddelande

Regeringen måste satsa på att minska självmorden

År 2014 var det 1531 personer som begick självmord. Det är en liten minskning jämfört med 2013 (1606) men fortfarande fler än t ex 2011(1406).* Detta framgår av Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2014 som idag presenterades.

Antalet självmord minskade under 1980- och 1990-talen och har sedan legat relativt konstant under 2000-talet. Dödsfallen i självmord kan jämföras med antalet döda i trafikolyckor, som var 270 år 2014. Det var alltså mer än fem gånger så många som dog genom självmord som i trafiken.

Antalet självmord bland ungdomar upp till 24 år var 177, ungefär samma siffra som 2013 (182).

Självmord är ungefär dubbelt så vanligt bland män som bland kvinnor. Hos män är självmord den vanligaste dödsorsaken upp till 44 år.

Det finns också tydliga samband mellan självmord och utbildningsnivå. Självmord är ungefär tre gånger så vanligt bland personer som enbart har grundskoleutbildning som bland personer med eftergymnasial utbildning.

Riksdagen antog en nollvision om självmord år 2008, och i år beslöt regeringen att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna det nationella suicidpreventiva arbetet. Myndigheten har tidigare i år arbetat fram en nationell struktur för kunskapsstyrning inom självmord, i samarbete med bland annat Mind.

Mind arbetar sedan flera år med stöd till självmordsnära personer och genom opinionsbildning. Vi har över 100 volontärer som bemannar våra stödverksamheter via chatt och telefon.

- Det finns planer och kunskap, det finns en nollvision, och det finns människor som vill engagera sig. Men regeringen måste öka det finansiella stödet för att underlätta arbetet, säger Minds generalsekreterare Carl von Essen i en kommentar till Socialstyrelsens statistik.

- Regeringen stöder frivilligorganisationer inom hälsoprevention med 3 miljoner per år, via Socialstyrelsen. Detta bidrag borde kunna ökas med åtminstone 10 miljoner. Självmord går att förebygga. Vi vet från våra verksamheter att ett stödjande samtal kan ha avgörande betydelse.

------

* Siffrorna över antalet självmord inkluderar även s k dödsfall med oklart uppsåt. 


Om MIND

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa. Vi arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Vi erbjuder medmänskligt stöd, sprider kunskap och bildar opinion. Våra stödverksamheter bemannas av volontärer: Självmordslinjen (tel: 90101 chatt: mind.se), Äldrelinjen (tel: 020-22 22 33) och Föräldralinjen (tel: 020-85 20 00).


Kontaktpersoner

Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin