2021-06-21 05:57Pressmeddelande

Psykisk ohälsa är ingen naturlig del av åldrande

40% av äldre vuxna över 65 år uppger att de har besvär med nedstämdhet, oro och ångest. Äldre kvinnor har oftare depressiva symptom och ångest än män i samma ålder. Mind släpper idag en rapport där kunskapsläget för äldre vuxnas psykiska hälsa setts över.

Mind släpper idag rapporten På tal om ålder; Psykiskt välbefinnande - oavsett generation som syftar till att ge en fördjupad och nyanserad bild av äldre personers psykiska ohälsa, men också till att nyansera bilden av två miljoner unika individer.

- Psykisk ohälsa är inte en naturlig del av åldrande eller något vi ska behöva acceptera enbart på grund av stigande ålder. Vi hoppas att rapporten med dess rekommendationer och förslag på åtgärder ska bli en katalysator för hälsofrämjande insatser för äldre. Ålderns höst ska kunna vara en tid att längta till, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.

- Kunskaperna om äldres livssituation och behov är idag alltför begränsade. Det behöver satsas mer på att skapa förutsättningar för alla att må bra oavsett ålder. Det behövs mer forskning och ett mer icke-diskriminerande och fördomsfritt synsätt, säger Johanna Nordin, projektledare för äldres psykiska hälsa på Mind.

Den sammanställning av forskningsläget som återfinns i rapporten visar att psykisk ohälsa i högsta grad är närvarande bland äldre vuxna. Bristande kunskap, fördomar och diskriminering, ensamhet och utanförskap, bristande ekonomiska resurser och bristande vård och omsorg är fem problemområden som främträder tydligt, kopplade till äldres psykiska ohälsa.

- Idag har personer över 65 år inte tillgång till det stöd och vård som deras rättigheter faktiskt ska garantera. Det satsas mindre på främjande och förebyggande insatser, och även äldreomsorg, än någonsin, fortsätter Nordin.

Rapporten På tal om ålder; Psykiskt välbefinnande - oavsett generation visar att behandling av fysiska besvär prioriteras, medan eventuella bakomliggande psykiska besvär ofta förbises. Antidepressiv medicin ersätter ofta psykologisk behandling trots att hög ålder ökar risken för biverkningar av olika läkemedel. Äldre vuxna är underrepresenterade inom den psykiatriska vården, trots att behovet av denna typ av vård bedöms vara lika stort bland äldre som hos yngre.

Rapporten visar att kunskapen om hur psykisk ohälsa tar sig i uttryck hos äldre vuxna är idag bristfällig. Många av de insatser som görs för att stödja äldre är inte evidensbaserad eller så baseras den på underlag för yngre åldersgrupper. Den här kunskapsbristen finns både inom vård och omsorg samt hos många äldre vuxna själva. Exempelvis kan det handla om hur depression, ångest, nedstämdhet och ofrivillig ensamhet känns och förebyggs. Det råder dessutom bristande kunskap och förståelse för variationen bland äldre, som i själva verket är en grupp med ett stort åldersspann, från 65 år upp till i vissa fall 100 år och äldre.

Rapporten visar att ungefär en tiondel av äldre vuxna upplever ofrivillig ensamhet. Känslan ökar med stigande ålder och är vanligast i åldersgrupper över 75-80 år. Försämrad hälsa och förlust av partner och/eller vänner bidrar till social isolering och bristande stöd. Ofrivillig ensamhet är också vanligt förekommande bland äldre hbtqi-personer och personer med nedsatt funktionsförmåga.

Begränsad ekonomi, kompetens och/eller kognitiv förmåga försvårar möjligheterna att hänga med i den digitala utvecklingen och på så sätt ta del av grundläggande samhällsfunktioner. Grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar har ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa. Oro över privatekonomin och begränsad möjlighet att påverka sin situation är exempel på stressande faktorer. Att inte ha råd att delta i sociala sammanhang, kulturliv eller att kunna köpa hälsosam mat, nya kläder eller gå till tandläkaren bidrar till social isolering. Dålig ekonomi uppges också som en viktig orsak till digitalt utanförskap.

Ta del av rapporten som du hittar här.

Rapporten är skriven av forskarna Carin Lennartsson och Josephine Heap från Karolinska Institutet tillsammans med Johanna Nordin och Johanna Wester på Mind. Rapporten sammanställer kunskapsläget på området samt innehåller resultatet av den enkätstudie och de samtal med äldre vuxna som Mind och Karolinska Institutet har genomfört under våren.

Kontaktperson:

Johanna Nordin, projektledare för äldres psykiska hälsa, Mind. 076-000 08 92

 

 

 

 


Om MIND

Genom medmänskliga samtal, kunskapsspridning och påverkansarbete vill vi minska stigma och skam kring psykisk ohälsa och öka förutsättningarna för psykiskt välbefinnande för alla. Vi arbetar för ett samhälle som främjar psykiskt välbefinnande. Ett samhälle där människor med psykiska besvär och psykiatriska diagnoser blir respekterade, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv. Vi bedriver stödlinjerna Självmordslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen och Mind Forum.