2021-08-23 12:23Pressmeddelande

Utveckling av hamnområdet i Lidköping

null

Lidköpings hamnområde kommer att behöva utvecklas och förutsättningar för att möta framtidens krav förbättras. Nya slussar planeras i Trollhättan och dom kommer att ha kapacitet för större fartyg i Vänern. Detta ställer krav på att åtgärder och investeringar som utförs gällande hamnen ska tillgodose behoven både kortsiktigt och i ett långsiktigt strategiskt perspektiv.

- Koncentrering av Hamnverksamheten till den östra sidan är bra för näringslivets utveckling i kommunen, säger Jonas Sundström, ordförande i Kommunstyrelsen.

Att hamnverksamheten behöver flyttas från västra till östra sidan blev aktualiserat 2019, då en omfattande undersökning visade att den nuvarande kajen har bristande bärighet. Större delen av den befintliga kajen har sedan dess varit avstängd.

Hamnflytten behövs dock av flera anledningar. Det handlar om kommunens planer för exploatering av Västra hamnen som bland annat syftar till att knyta samman Lidköpings centrum med Vänern. Utveckling av boende, arbete och fritid i området. En fortsatt utveckling av hamnverksamheten i Lidköping i ett längre perspektiv där nya lagrings- och omlastningsområden på den norra delen av Östra hamnområdet behövs.

I dagarna har resultatet av den beställda förstudien kommit. Förstudien beskriver hur flytten och utvecklingen av hamnen kan ske. Förstudien som utförts av Port Engineering AB har fokus på förutsättningar, förslag på insatser och till det hörande kostnader. Nu kommer förstudien att presenteras för politikerna inför kommande politiska ställningstagande och beslut.

- Vi behöver skapa en helhetsbild av det kommande arbetet. Det är komplext då vi måste planera lösningen ur flera vinklar, det är unikt och viktigt för Lidköping som stad men också för Vänersjöfarten som helhet, säger Gustav Edvinsson, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Att flytta och utveckla en hamn

Att flytta och utveckla en hamn tar tid, är komplext och kräver en stor investering. Därför är det viktigt att utvecklingen sker i flera steg. Den totala investeringen kommer delas upp i etapper och ske över lång tid och beräknas uppgå till cirka 380 miljoner kronor enligt förstudien för en fullt utbyggd hamn. 

Inledningsvis handlar det om en investeringsinsats om cirka 20 miljoner kronor för att skapa mer yta för lastning och lossning. I kommunens tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen avser kommunen att begära en genomförandetid på 15 år. Vid behov eller särskilda skäl kan genomförandetiden förlängas med ytterligare 10 år. I den långsiktiga investeringsplanen 2022-2031 har Kommunfullmäktige avsatt 105 miljoner för utvecklingen av Östra hamnen.

Utbyggnaden av Östra hamnen bedöms ske i flera steg.

  • Ansöka och få det erforderliga tillståndet för vattenverksamhet som krävs för utveckling av hamnområdet. Det är Mark- och miljödomstolen som beslutar om tillståndet.
  • Ersätta de ytor som försvinner i Västra hamnen, bygga ny kaj och muddring.
  • En fullt utbyggd hamn och anpassning av farled och inseglingsränna.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström