2022-06-02 07:29Pressmeddelande

Utredning om Ställplatser för husbilar i Lidköping är klar

Utredning om Ställplatser för husbilar i Lidköping är klarUtredning om Ställplatser för husbilar i Lidköping är klar

Inför kommande nämnd har utredningen om ställplatser i Lidköping färdigställts. Den konstaterar att det i dagsläget finns ett brett utbud, men den är också tydlig med att kommunen ser det ökade behovet. Framåt ska det därför arbetas aktivt med att skapa goda förutsättningar för nya ställplatser i den utsträckning det är möjligt. Både genom privata initiativ men också genom fler tillfälliga parkeringsplater i egen regi.

Syftet med den nu godkända utredningen har varit att visa en samlad bild över nuläget för ställplatser och parkeringar för husbilar runt om i kommunen, samtidigt som den klargör vilka lagar och regler som ligger till grund för kommunens ställningstaganden i frågan. Det är ett arbete som noga tar hänsyn till olika intressenter perspektiv, såväl som kommunens egna visioner och målsättningar. Detta gäller i synnerhet konkurrerade verksamhet inom näringslivet.

Husbilar tar mycket plats och sex husbilar motsvarar ett tjugotal bilar i fråga om utrymme. Här vill kommunen vara mer kreativ och ser exempelvis möjligheten i att nyttja platser som sommartid används minde frekvent. Det kan exempelvis handla om parkeringsplatser i anslutning till skolor.

Detta är en viktig rapport som klargör förutsättningarna för olika sorters ställplatser och parkeringsplatser för husbil. I förlängningen skapar den förutsättning för Lidköping som besöksort och bidrar därigenom till vår vision om ökat antal besökare, säger Urban Olsson, Förvaltningschef på Samhällsbyggnad.

Sammanfattningsvis visar utredningen på följande:

• Genom de husbilsplatser som finns på campingarna inom kommunen, på privat mark och på kommunens mark genom arrenden erbjuds idag ett varierat utbud för husbilsturister. Kommunen ställer sig positiv till att detta utvecklas genom privata initiativ. Både på privat men också kommunal lämplig mark.

• Kommunen har inte för avsikt att konkurrera med näringslivet, kommunens erbjudande ska endast vara enklare p-platser för husbilar utan service. Ställplatser med servicefunktioner bör vara initierade av näringslivet.

• Kommunen ställer sig generellt positiva till om någon privat aktör vill arrendera lämplig mark för ställplatser.

• Lämplig mark kan vara exploateringsfastigheter som ägs av kommunen eller privat mark i centralt eller naturnära läge.

• Tillfälliga parkeringsplatser för husbilar sommartid kan arrangeras på allmän plats, exempelvis på parkeringsplatser.

• Att ställa om bilparkeringsplatser skapar relativt få husbilsparkeringar i förhållande till hur många bilparkeringar som försvinner, därför är ställplatser i stadskärnan svåra att åstadkomma.

• Kommunen ska i kommande planering av områdena kring Västra hamnen/Hamnstaden utreda möjlig plats för ställplats med service.

Läs hela utredningen: 

Utredning om parkerings- och ställplatser i Lidköping

 


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.