2018-06-12 10:35Pressmeddelande

Teknisk Servicenämnden beslutar om ny VA-taxa i Lidköping

null

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett friskt dricksvatten och välfungerande avlopp. VA-taxan är själva konstruktionen för hur man tar betalt för VA-tjänsterna och huvudprincipen är att intäkterna för respektive vattentjänst ska täcka kostnaderna.

Fördelningen mellan brukningsavgifterna blir enligt det nya förslaget fortsatt 30 % fasta och 70 % rörliga som i nuvarande taxekonstruktion. Detta för att kunderna även fortsättningsvis ska kunna påverka sina kostnader genom sin vattenförbrukning.

- På grund av att kostnaden fördelas enligt mätarens kapacitet betalar villaägare som det ser ut idag många gånger mer på den fasta delen än en vad en lägenhetsinnehavare gör. Det beror på att kostnaden fördelas per lägenhet och då uppstår en orättvisa som är svår att motivera, säger Pernilla Bratt, Chef för vatten och avlopp på Lidköpings kommun.

Den nya taxestrukturen innebär en omfördelning av kostnaderna som medför att vissa kunder får betala mer och andra mindre än tidigare. För en genomsnittlig villa/småhus, inom verksamhetsområdet, innebär den nya VA-taxan en sänkning med 630 kr/år. För fastigheter med flera lägenheter innebär VA-taxan en ökning. För en genomsnittlig lägenhet innebär det en höjning på drygt 25 % eller 612 kr/år (51 kr/månad).

De fasta avgifterna för fastigheter som inte används för bostadsändamål, exempelvis industri och affärsverksamhet, tas ut i form av mätaravgifter samt en dagvattenavgift efter tomtstorlek.

Förvaltningens målsättning med förslag till ny konstruktion av VA-taxan i Lidköping är att:

  • Skapa en taxa som ger en mer rättvis och skälig fördelning av kostnaderna för kunderna.
  • Konstruera en brukningstaxa för att uppnå kostnadsriktighet samt skapa motivation för att uppnå lägre konsumtion av vatten till gagn för både den enskildes ekonomi och vår gemensamma miljö.
  • Uppnå enhetlig taxekonstruktion inom och utom verksamhetsområdet.
  • En fast avgift som ska verka utjämnande för de faktiska skillnader som vanligtvis finns i vilka kostnader hushåll i olika hustyper orsakar.

VA-taxan för 2019 innebär även ett ökat avgiftsuttag på totalt 8,7 Mkr vilket motsvarar 13,1 %. Detta är andra året av fyra (år 2018-2021) där taxan kommer att höjas succesivt för att år 2022 ligga i fas med årliga kostnaden för investeringen av det nya reningsverket.

I förslaget till beslut står det inför nämndsmötet att Teknisk Servicenämnd beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anta ”Taxa för Lidköpings kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning 2019” samt ”Villkor och avgifter utanför verksamhetsområde” vilket kommer att gälla från och med 2019-01-01.

Kontaktperson: Linda Lundström, förvaltningschef Teknisk Service 0510-771656 


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström