2016-06-27 09:52Pressmeddelande

Renspolning av vattenledningsnätet i Lidköpings tätort

null

Med start i augusti 2016 kommer Vatten-Avlopp spola rent cirka fyra mil av det kommunala vattenledningsnätet i Lidköpings tätort. Syftet med arbetet är att inventera ledningsnätet, samt att spola rent ledningarna så att vi får bukt med de lukt- och smakförändringar som många har upplevt under det senaste året.

I samband med inventeringen kommer även ett stort antal huvudventiler och brandposter att funktionstestas och bytas ut. Spolningen kommer att utföras etappvis, och första etappen startar vid Lockörns vattenverk och sträcker sig fram till Lidan.

Vad är det som ska göras?

Företaget som kommer att utföra arbetet åt Lidköpings kommun heter Pollex AB. Arbetet går ut på att leda in luft och vatten i ledningarna under högt tryck. Spolningen sker via brandposter och det görs inga spolningar hos enskilda abonnenter. Spolningen innebär att vattnet kommer att stängas av områdesvis. Arbetet pågår till slutet av oktober 2016.

Bra att veta före arbetet

De fastigheter som berörs av avstängningen kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg. Arbeten kommer även att utföras nattetid. Vissa fastigheter kan drabbas av avstängt vatten vid mer än ett tillfälle, och berörda fastigheter kommer att få information i brevlådan vid varje enskilt tillfälle. Informationen uppmanar till att stänga kranen till inkommande vatten vid vattenmätaren. Fastighetsägaren bör testa kranen så att den fungerar.

Vad händer efter arbetet?

Kallvattenkranen, närmast vattenmätaren i fastigheten, ska öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut. Spola därefter i fastighetens samtliga kranar tills vattnet är klart.
Spola inte i toaletten förrän alla kranar är renspolade. Det kan annars leda till igensättning av filter och ventiler.
Det kan förekomma missfärgat vatten och luft i ledningarna i samband med spolningarna, både i det aktuella område där spolning sker och i närliggande områden. En fastighet kan därför eventuellt drabbas av missfärgat vatten flera gånger. Missfärgningen är inte farlig, men missfärgat vatten bör inte drickas eller användas till matlagning.
Undvik att tvätta vittvätt under några dagar efter spolningen, eftersom vattnet kan vara missfärgat.

Vi ber om överseende med det besvär som renspolningen medför. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs, eftersom vårt mål är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

FAKTA: Orsaken till spolning av vattenledningarna

Under 2015 fram till idag har mängden klagomål på dricksvattnet ökat markant. Anledningen till detta beror på flera faktorer.

I mitten av april 2015 bytte Vatten-Avlopp desinfektionsmedel på dricksvattnet. Tidigare köptes klorgas för att tillverka klordioxid som sedan användes för desinfektion av mikroorganismer och bakterier. Men klorgasen är giftig och innebar en arbetsmiljörisk för de anställda på vattenverket, och även risk för läckage genom kopplingar och slangar vilket kan drabba både anställda och närboende.

Numera används istället natriumhypoklorit för desinfektion. Det är samma medel som majoriteten av de svenska vattenverken använder. Natriumhypoklorit är inte en lika stabil klorförening som klordioxid, vilket innebär att den har lättare för att reagera med andra ämnen. På insidan av ledningarna i ledningsnätet bildas en beläggning eller avlagring, så kallad biofilm. När desinfektionskemikalien byttes ut fick biofilmen nya ämnen att reagera med, vilket resulterade i en förändrad lukt och smak på vattnet.

Att lukt och smak kan upplevas som varierande har även att göra med den ojämna kvalitet som Vänervattnet håller när det kommer in till Lockörns vattenverk. Variationerna beror främst på väder och vind, något vi tyvärr inte kan styra över.

De tre senaste åren har stora renoveringar genomförts på Lockörns vattenverk. På grund av gammal utrustning kan vi i dagsläget inte köra verket med full kapacitet. Effekten blir att en del anläggningsdelar blir väldigt hårt pressade. En lösning på detta är framtagen och installation av ny utrustning kommer att påbörjas under hösten 2016.

Kombinationen av nytt desinfektionsmedel, ett hårt pressat vattenverk och ojämn råvattenkvalitet är alltså anledningen till dagens variation på vårt dricksvatten.

Kontaktperson: Pernilla Bratt, VA-chef på Lidköpings kommun, 0510-77 02 79, pernilla.bratt@lidkoping.se.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström