2024-02-05 15:54Pressmeddelande

Överlag nöjda invånare i Lidköping

Torget med rådhusetTorget med rådhuset

Nästan 100 procent av de svarande på medborgarundersökningen tycker att Lidköping är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. Det är ett av många svar som är resultatet från Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning för 2023.

Lidköpings kommun deltar i SCB:s medborgarundersökning och nu är resultatet här. Medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur kommuninvånare ser på sin kommun. Vad är invånarna nöjda med och vad kan förbättras? Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Överlag har invånarna en hög grad av nöjdhet inom de flesta områdena. Drygt 98 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. 88 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.

66 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

Drygt 13 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. På riksnivå är dock motsvarande siffra något högre, 19 procent.

Det ställs en mängd frågor i undersökningen och under rubriken ”Förtroende” finns bland annat frågor om förtroendet för kommunens politiker. Här sticker Lidköping ut från riksgenomsnittet med lägre resultat överlag.

På frågan; ”Upplever du att kommunens politiker arbetar för kommunens bästa?” På riksnivå ger 41 procent av de svarande ett positivt betyg. I Lidköping ger 30 procent av de svarande positivt betyg. När undersökningen gjordes förra gången, 2021, var det en majoritet, 54 procent som gav höga betyg till Lidköpings kommuns politiska företrädare på frågan.

-Vi ser en försämring gällande upplevelsen av att kommunens politiker arbetar för kommunens bästa och det tar vi på allvar. Sedan undersökningen gjordes senast har vi hamnat i en lågkonjunktur, vi har ett krig i Europa och det finns stora utmaningar med gängvåld och skjutningar i vårt samhälle. Det är tänkbart att detta som sker på nationell nivå också kan spela in när man svarar på en lokal enkät. Men – oavsett det – som ansvariga politiker och som kommunstyrelsens ordförande har jag ett särskilt ansvar att arbeta för ett högt förtroende för kommunens politiker och det behöver vi ta tag i, säger Bertil Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande. Vi behöver titta närmare på siffrorna för att kunna ta itu med detta på ett strukturerat och långsiktigt sätt.

På frågan om just förtroende för kommunens politiker sticker Lidköping ut med endast 25 procent som ger höga betyg jämfört med knappt 39 procent för riket.

”Allmänt sett, hur stort förtroende har du för politiker i riksdagen?” är en annan fråga som ställs och där är lidköpingsbornas svar i stort sett i paritet med svaren från övriga tillfrågade i Sverige.

När det gäller frågan om förtroende för de anställda inom kommunen ligger resultatet drygt fem procent bättre än för riksgenomsnittet.

Även de anställda i Lidköpings kommun blir föremål för en fråga, ”Upplever du att kommunens anställda arbetar för kommunens bästa?” och här är det knappt 61 procent som ger höga betyg. Motsvarande svar på riksnivå är 55 procent.

När det gäller jämlikhet och integration är resultaten jämförbara med övriga Sverige och när det gäller frågan: ”Tycker du att du kan vara den du är och leva ditt liv som du vill i din kommun? T.ex. utifrån ålder, kön eller könstillhörighet, sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning.” Så ger över 90% betyg på den högre skalan jämfört med 85% i övriga Sverige.

Under rubriken ”Bemötande, information och inflytande” ställdes det åtta frågor och den fråga som är statistiskt säkerställd jämfört med riket i övrigt är: ”Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut?” Här upplever något färre än i riket i övrigt att man kan påverka politiska beslut där endast knappt 17 procent ger ett högt betyg jämfört med drygt 26 procent i riket.

Gällande klimat- och miljöarbetet upplever medborgarna i stort sett samma sak som i övriga Sverige, dock ger lidköpingsborna ungefär sex procent bättre betyg till ”Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter.”

Under de senaste åren har fokus på trygghet i samhället ökat och även inom detta område ställs det frågor. De 487 personerna som har svarat på enkäten ger i många frågor ett bättre betyg av sin upplevelse till Lidköping än genomsnittet bland det 162 kommunerna som deltar.

Jämfört med övriga Sverige så är fler trygga att vara ute i området där man bor såväl i mörker som i dagsljus, färre är oroliga för att drabbas av inbrott, färre är oroliga för att bli utsatta för våld eller våldsbrott, färre oroliga för att det ska ske ett terrorbrott i Lidköping och färre upplever att det är stora problem med skadegörelse, nedskräpning, narkotikahandel, inbrott, stölder, personer eller gäng som bråkar eller stör.

På frågan ”Hur tycker du kommunen informerar vid samhällsstörningar? (t.ex. strömavbrott, extremt väder, översvämning, problem med dricksvatten och avlopp)” ger knappt 87 procent höga betyg mot knappt 75 procent i riket.

Även polisens närvaro i kommunen ger drygt 73 procent andel höga betyg mot drygt 59 procent i riket.

När det gäller statistiska säkerställda jämförbara svar kring skötsel av parker, natur, gång- och cykelvägar, snöröjning av gator och vägar och skötsel av skolor, äldreboenden och andra kommunala byggnader ger man överlag Lidköping högre betyg än övriga kommuner i medborgarundersökningen.

Över 90 procent av de svarande ger höga betyg till utbudet av friluftsområden i Lidköping och 93 procent ger höga betyg till utbudet av belysta motionsspår i kommunen, vilket skiljer sig till stor det mot övriga Sverige som endast når upp till knappt 73 procent. Man är även mer nöjd än övriga Sverige vad gäller möjlighet att nyttja kommunens utbud av idrotts- och motionsanläggningar och dess öppettider.

Lidköping är sedan många år känt och omtalat för sina många caféer och det är 95 procent av de svarande som ger höra betyg på frågan om ”Vad tycker du om utbudet av caféer och restauranger i kommunen?”, hela 15 procent högre än riksgenomsnittet. 88 procent ger höga betyg på utbudet av lekplatser. Även det högre än riksgenomsnittet.

En fråga där Lidköpings kommuns satsning på mötesplatser för äldre verkligen märks i undersökningen är ”Utbudet av ställen för äldre att träffas på i kommunen? Andelen höga betyg här ligger på 78 procent. Genomsnittet i landet är 54 procent.

Inom området resor och kommunikationer blir resultaten lite blandade, man ger högre betyg till utbud samt trafiksäkerhet på cykel- och gångvägar. Resultatet visar samtidigt på en större andel låga betyg vad gäller möjligheten att använda kollektivtrafik till jobb och fritidsaktiviteter i jämförelse med svaren som tillfrågade i övriga deltagande kommuner ger.

När det gäller samhällsservice svarar fler av lidköpingsborna med ett lägre betyg på frågan angående ”Tillgången till hälso- och sjukvård inom rimligt avstånd från din bostad, t.ex. apotek, vårdcentral.” Här skiljer det knappt sju procent. Dock gjordes denna undersökning innan flera av Skaraborgs sjukhus verksamheter i Lidköping stängt i november 2023.

När det gäller övrig samhällsservice ligger svaren ungefär i paritet med riket.

På frågan ”Vad är din uppfattning kring möjligheten för kommunens invånare att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor?” ger nästan 88 procent ett högt betyg. Däremot när det gäller att kunna bo kvar i kommunen samtidigt som man genomför eftergymnasiala studier? (t.ex. högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) så blir resultatet knappt 37 procent låga betyg jämfört med 20 procent för riket i övrigt.

Inom frågeområdet skola och omsorg ger invånarna överlag högre betyg än riket som helhet i undersökningen. Mest nöjda är de som svarat på undersökningen när det gäller förskolan som gett 93 procent andel höga betyg och även gymnasiet, även den med 93 procent. Även äldreomsorgen får höga betyg med 89 procent andel.

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 162 kommuner 2023. För att möjliggöra jämförelser med hela riket, och inte enbart deltagande.

Totalt besvarade 36 procent undersökningen.

Bland kommunens invånare som var 18 år eller äldre, drogs ett slumpmässigt urval på 1 208 personer. Totalt svarade 487 personer. Det motsvarar en svarsfrekvens på 41 procent.


Om Lidköpings kommun

Du kanske känner oss som Lidköping vid Vänern, porslinsstaden, motorstaden, fikastaden eller bandystaden? Vi är stolta över att vara en plats med stor bredd. Lidköping finns på vackra västgötaslätten och har en 22 mil lång kust med magiska badplatser och hundratals öar. I vår stad finns även en handelstradition som sträcker sig över 350 år tillbaka i tiden. Än idag är Lidköping en viktig mötesplats. Lidköping är en välkomnande och hållbar kommun. Vi är ungefär 40 000 personer som bor här och vårt mål är att vara 45 000 invånare år 2030. I Lidköpings kommun arbetar ungefär 4 300 medarbetare, det gör oss till kommunens största arbetsgivare. Till oss ska du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Välkommen!


Kontaktpersoner

Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
Bertil Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bertil Jonsson