2022-06-02 05:57Pressmeddelande

Nu startar planeringen för närmare 150 bostäder i Filsbäck

Planskiss för nya bostäder i östra FilsbäckPlanskiss för nya bostäder i östra Filsbäck

Inför Samhällsbyggnadsnämndens möte den 7 juni ligger ett förslag om att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att inleda planarbete för de östra delarna av Filsbäck/Truve. I beslutet ingår också godkännande av ett upprättat markanvisningsavtal med Erik Hemberg Fastighets AB. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse och eventuell centrumverksamhet i anslutning till Filsbäcks Golfklubb. Inom projektet skall också Gamla Götenevägen omgestaltas till en stadsgata.

Skissen som ligger till grund för planuppdraget är framtagen i dialog med kommunen och inrymmer totalt ca 16 000 m² BTA(Bruttoarea) söder om Gamla Götenevägen och ca 5 000 m² BTA norr om vägen. I först hand planeras bostäder men i anslutning till golfklubbens lokaler finns viss centrumplanering, som t ex restaurangverksamhet. Bostadshusen är tänkta som såväl par- och radhus som flerbostadshus. Tillskottet av nya boendeformer i Filsbäck, som idag helt utgörs av friliggande hus är viktigt, och den nya bebyggelsen bidrar med trygghet, såväl trafikal som social. Detta stärker karaktären av stadsgata utmed Gamla Götenevägen – vilket är ett av målen med projektet. Bilparkering avses lösas i gemensamma ytor på mark.

Erik Hemberg Fastighets AB har under våren inkommit med en skiss över tänkbar exploatering av området. Erik Hemberg Fastighets AB har efter dialog med golfklubben och i samarbete med kommunen under våren inkommit med en skiss över tänkbar exploatering av området. Denna skiss utgör grunden för planuppdraget, men kommer justeras under processen då ett flertal utredningspunkter sannolikt påverkar projektet.

Den aktuella ytan består idag av tre huvudsakliga karaktärer. En större del utgörs av jordbruksmark, marken i öst närmast golfklubben utgörs av klippta gräsytor och ett mindre område, norr om Gamla Götenevägen, utgörs av ungskog. Det finns också biotopskyddade strukturer i form av björkalléer samt ett äldre dike som kan innebära visst naturvärde. Planarbetet får utvisa hur dessa naturvärden ska hanteras, genom justering av planförslaget eller möjligtvis kompensationsåtgärder.

Det känns roligt att vi nu kan föreslå nämnden att starta utvecklingsarbetet i denna del av kommunen och bli än mer konkreta i nästa steg. Vi har i förberedelserna haft ett bra samarbete med exploatören och Lidköpings golfklubb och jag är övertygad att detta goda samarbete fortsätter. Utvecklingen av Filsbäck är viktigt då hela Lidköping växer, Säger Urban Olsson, Förvaltningschef på Samhällbyggnad.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.