2013-04-29 17:31Pressmeddelande

Lidköpings kommun ansöker om statsbidrag för karriärtjänster

Barn & Skola och Utbildning har ansökt om statsbidrag för att anställa upp till 17 förstelärare från och med höstterminen 2013. Tillsammans med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är man överens om att en central ansökningsprocess per förvaltning ska genomföras. Tjänsterna internannonseras och tidsbegränsas 1 år med möjlighet till förlängning. Med ansökan ska rekommendationsbrev från rektor finnas med. Antalet tjänster per förvaltning sker i förhållande till antal elever om förvaltningschefer inte kommer överens om annat.

De kvalifikationer som gäller är att läraren är

-  legitimerad - gäller från och med 1 januari 2014

-  har minst fyra års vistordat arbete med undervisning

- har särskild god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.

Läraren ska:

·  ha goda ämnes- och didaktiska kunskaper

·  ha förmåga att möta varje enskild elev och anpassa undervisningsmetoder utifrån elevers olika behov

·  identifiera olika lärandebehov och vara innovativ i frågan om att pröva nya metoder och arbetssätt för att möta elevers olika behov

·  hålla sig underrättad om att aktuell forskning

·  på ett eller annat sätt bidra till skolutveckling och ha en ledande roll i att driva skolutvecklingen framåt

·  utvärdera sin egen undervisning och undervisningen effekter på lärandet

·  stödja kolleger i deras undervisning, sprida goda exempel och bidra till att skolans lärare utvecklas professionellt

·  inte enbart se till den egna elevgruppen och den egna undervisningen, utan också bidra till utveckling av undervisningen på skolnivå

Bakgrund

Regeringen inför två nya karriärtjänster för lärare från och med 1 juli 2013. Den ena kallas förstelärare, den andra kallas särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor). Fram till den 26 april kan huvudmän ansöka om bidrag för löneökning till dessa tjänster. Syftet med bidraget är att underlätta reformen. Beslut om beviljade bidrag kommer senast den 1 juni 2013.

Statsbidraget kommer att räcka till ett begränsat antal tjänster. Beräkningen av bidragsramarna utgår från det antal elever som en huvudman har i följande skolformer: förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Även de tre skolformerna inom vuxenutbildningen omfattas av bidraget men de ingår inte i underlaget för beräkningen av bidragsramarna.

I år har regeringen avsatt sammanlagt 187 miljoner kronor för karriärtjänster. I budgetpropositionen föreslår regeringen att det ska anslås 468 miljoner kronor för 2014 och 749 miljoner kronor 2015. Från och med 2016 planerar regeringen att avsätta 880 miljoner kronor per år. Skolverket kommer att beräkna bidragsramar för varje huvudman utifrån elevantal och den summa som regeringen beslutar om. Huvudmän söker statsbidrag för ett år i taget.

 ---------------------------------

För mer information kontakta

Ulf Karlsson, förvaltningschef Barn & Skola, telefon 0708-55 14 77

Christina Josefsson, förvaltningschef Utbildning, telefon 0734-61 99 50


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Fredrik Edlund
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Niklas Holmqvist
Rektor
Niklas Holmqvist
Trafikingenjör
Ulf Anderberg
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström
Malin Gustafsson
Marknadschef, AB Bostäder i Lidköping
Malin Gustafsson
Björn Stomberg
Fordonsstrateg
Björn Stomberg
Ordförande, Teknisk Service nämnd
Kent Folkesson
Adm/Ekonomichef
Jimmie Blomster
bitr Barn och elevhälsochef
Patrik Ekman
Områdeschef Måltid & Lokalvård
Nathalie Torstensson
VA-chef
Pernilla Bratt
Henrik Larsson
Tf VD Lidköping miljö och teknik AB
Henrik Larsson
David Lantz
Rektor
David Lantz