2022-09-16 13:05Pressmeddelande

Kompensationsyta för vadarfåglar och fisk flyttad

Lidköpings kommun bekräftar i dag att den nya valda platsen för kompensationsyta för vadarfåglar och fisk kommer anläggas utanför den spång som förbinder Villabadet med Lockörns hamn. I det tidigare förslaget låg kompensationsytorna intill gräsudden vid Villabadet samt söder om Lockörns hamnförening. Kommunen har sedan dess lyssnat in de kritiska synpunkter som inkommit från allmänheten och funnit en alternativ plats.

Under våren arbetade kommunen på ett förslag till kompensationsytor för vadarfåglar och fisk. Kommunen har krav på sig att ta fram ett område som ska kompensera för den yta som tas i anspråk i samband med att strandpromenaden anläggs vid Framnäs. Platsen och storleken på kompensationen ska godkännas av Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Fördelarna för vadarfågel och fisk bedöms bli samma, eller bättre än i ursprungsförslaget. Den föreslagna ytan visas i bilden nedan och omfattar totalt cirka 23 000 m2.

Kompensationsytan består idag av en stor och tät vassrugg samt ett stråk i strandkanten där sly idag fått fäste. Vassen kommer att tas bort och djupet kommer anläggas för att vid normalvattenstånd bli cirka 5-20 cm. Området innefattar även översvämningsytor som blir vattentäckta vid högre vattenstånd. Vissa djupare hålor kommer anläggas inom området, detta för att behålla vatten även vid lägre vattenstånd.

I samband med schakt kommer massöverskottet användas till att skapa låglänta slänter från befintlig mark ner till vattnet, i sydlig och nordlig riktning. En barriär mot utfyllnaden i norr bedöms positiv då den skapar en gräns mot de personer och framför allt hundar som vistas på den befintliga gräsytan vid Villabadet. Det kommer vara extra viktigt att hundar i området hålls under kontroll under juni till september, så att inte vadarfåglarna skräms. De som önskar en plats för hundbad kan använda den strand som ligger bortanför Lockörns hamn.

- Den nya placeringen har många fördelar i jämförelse. Vi behöver inte schakta lika mycket, vi kan minimera nedtagning av sly och träd. Vi kommer inte heller behöva lägga tätduk eller anlägga den pumpbrunn som var nödvändig för att säkerställa vattennivåerna. Med det nya förslaget kommer Vänerns naturliga variationer både säkerställa vattennivåerna och tillgång av föda till vadarfåglar och fisk. Dessutom blir det ju en fantastisk utsikt från spången, säger Ronnie Hollsten, projektledare, Lidköpings kommun.

Det är viktigt att den valda platsen har fri sikt åt så många håll som möjligt för att vadarfåglarna ska kunna ha uppsikt och säkerställa att rovdjur så som räv, iller eller rovfåglar inte lurar på dem. Därför kommer de träd som gränsar mot Lockörns hamnförening tas ned. Arbetena med att röja vass planeras att komma igång så snart som möjligt, så att arbetet kan dra fördel av Vänerns låga vattenstånd så långt som det är möjligt.

Projektledare Ronnie Hollsten samtalar med representanter för Lockörns Hamnföreningen och boende i området. Fr.v: Ronnie Hollsten, Ulf Svanberg, Roger Johansson, Gunnar Jormeus och Tony Johanson. 

Vi vill tacka för de synpunkter som inkommit både direkt och indirekt till arbetsgruppen. En viktig part i planeringen av kompensationsåtgärderna har varit Lidköpings fågelklubb och Birdlife Sverige som bistått med viktiga synpunkter angående livsbetingelser för vadarfåglar, Avslutar Ronnie Hollsten, Projektledare, Lidköpings kommun


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Mikael Ingebäck