2018-03-08 15:00Pressmeddelande

Hemlösheten ökar nationellt och trenden är synlig även i Lidköping

null

I november 2017 publicerade Socialstyrelsen en nationell kartläggning av hemlöshet. Kartläggningen representerar en specifik vecka i mars månad 2017 och utgår från de personer som på något vis är aktuella inom vuxen eller ekonomienheten på Social & Arbetsmarknad. I Lidköpings kommun befann sig enligt kartläggningen 72 personer i någon form av hemlöshet under denna vecka (se kategorierna längst ned).

Enligt kartläggningen befann sig 18 personer i akut hemlöshet under denna vecka i mars. Flera av dem hade barn, något som vi arbetar särskilt hårt för att undvika. Just denna vecka anlände två barnfamiljer enligt anvisning till Lidköping (nyanlända). Social & Arbetsmarknad ordnade omedelbart en lösning för att erbjuda dem tak över huvudet i en akutlägenhet och därefter fick de boende på vandrarhem fram till dess att en mer permanent lösning fanns. I skrivande stund har förvaltningen inga uppgifter om hemlösa barn. Kartläggningen lägger dock ytterligare fokus på en viktig och växande fråga – Ska socialtjänsten vara en sekundär bostadsförmedling?

En hård bostadsmarknad och brist på lägenheter försvårar arbetet

Socialtjänsten har fått en allt starkare roll som hyresvärd inom den så kallade sekundära bostadsmarknaden – boendelösningar för personer som av olika anledningar inte blir godkända på ordinarie bostadsmarknad. Något som naturligtvis medför utökade kostnader för socialtjänsten.

I kategorin akut hemlösa finns personer med missbruk eller psykisk ohälsa som inte kunnat behålla eller aldrig ha fått ett ordinarie boende. Ibland har dessa personer prövat träningslägenhet utan att ha fått det att fungera eller så kan de ha tackat nej till liknande insatser. Här finns också nyanlända, som exempelvis kommer som släkt till ensamkommande barn, och som på grund av låg inkomst inte får tillgång till ordinarie bostadsmarknad. En grupp som kommunen inte har något lagstadgat bosättningsansvar för men som behöver vårt stöd för att de hamnat i akut hemlöshet.

I dagsläget kan det också vara mycket problematiskt för övriga medborgare med låg eller ostadig inkomst att få eget hyreskontakt. Något som gjort att fler personer, som egentligen inte har någon annan problematik än svårigheten att få en egen bostad, vänder sig till socialtjänsten för hjälp.

Socialtjänsten själva har svårt att få tillgång till tillräckligt många boendelösningar för att täcka behovet hos samhällets mest utsatta. Samarbetet för att överbrygga dessa problem måste öka inom alla nivåer. 255 av landets 290 kommuner aviserar bostadsbrist och risk för växande antal hemlösa.

Socialtjänsten ska inte vara en bostadsförmedling

Socialtjänsten har enligt lag det yttersta ansvaret för att enskilda ska få det stöd och den hjälp de behöver. Ju fler personer som hamnar utanför bostadsmarknaden, desto fler vänder sig till socialtjänsten utan att egentligen behöva något annat stöd än bostad. Allt större del av socialtjänstens budget och arbetsinsatser går därför till olika boendelösningar.

När socialtjänsten blir tvungna att placera en hemlös barnfamilj på ett tillfälligt boende tar vi också på oss tillsynsansvar. Vårt yttersta ansvar och därmed våra kostnader ökar på grund av att samhället inte lyckats att erbjuda dessa familjer ett hem. Dessutom är de lösningar socialtjänsten kan erbjuda inte optimala och en familj med barn kan behöva lämna skolor och vänner för att flytta igen inom kort.

Samhället behöver ta ett gemensamt ansvar för att bygga fler lägenheter och hus så vi får en rörlighet på bostadsmarknaden och kan ge alla människor en chans till permanent boende. Även de som inte har råd med höga hyror. Det kommer också kräva att vi utvecklar ett djupare och utökat samarbete med civilsamhället. Till dess arbetar förvaltningen hårt med att lösa situationen för de hemlösa som i dagsläget vill ha vår hjälp.

Hemlöshet kategoriseras enligt Socialstyrelsen på 4 olika sätt

  1. Akut hemlöshet - den typ av hemlöshet vi normalt sett tänker på när vi hör begreppet. Det handlar om människor som bor i offentliga lokaler eller utomhus samt de som är hänvisade till härbärgen eller akutboenden av något slag.
  2. Institutionsvistelse eller stödboende – människor som är intagna i kriminalvård eller placerade i HVB eller familjehem och liknande och som ska flytta inom 3 månader men inte ännu har ett ordnat boende.
  3. Långsiktiga boendelösningar – människor som bor i träningslägenheter eller sociala kontrakt och liknande på grund av att de av olika skäl inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden.
  4. Eget ordnat kortsiktigt boende – personer som bor tillfälligt och utan kontrakt hos vänner eller bekanta eller de som har ett kortare inneboende eller andrahandskontrakt.

Kommunens, och därigenom socialtjänstens bostadsansvar omfattar anvisade nyanlända, äldre och funktionshindrade. Socialtjänstlagen saknar bestämmelser som ger bostadslösa en allmän rätt att få en bostad av socialtjänsten. Däremot arbetar socialtjänsten förebyggande för att motverka hemlöshet för alla målgrupper, vi har bland annat ekonomisk rådgivning och arbetar med missbrukare genom Rådgivningcentrum.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström