2018-11-05 15:38Pressmeddelande

Har du ett stort eller flera stora gamla lövträd på din gård eller i dina marker?

null

Lidköpings kommun inventerar just nu stora gamla träd eftersom dessa är viktiga i landskapet men tyvärr är de få och det råder brist på dem. Ur ett Europeiskt perspektiv är det också viktiga och trots att de är få har Sverige bland Europas största förekomst av jätteträd, det vill säga träd som är mer än en meter i diameter i brösthöjd.

Jätteträden är viktiga livsmiljöer för många växt- och djurarter som fåglar, insekter, svampar, mossor och lavar. Det är framförallt trädslaget ek som utmärker sig bland jätteträden i Sverige. Jätteträd är inte bara otroligt viktiga för vår biologiska mångfald, det vill säga för djur och växter utan är dessutom en viktig del av vårt biologiska kulturarv.

Stolta över våra stora träd

Stora träd har alltid fascinerat människan, så till den grad att vi har vävt myter, sägner och religioner kring dem. Våra stora träd ser vi på med stolthet och historiska sett fanns vårdträd på gårdar för att skydda folket som bodde där. Ett vårdträd är ett stort och dominerande träd som står på tunet, eller på tomten, på gårdar på landsbygden. Inom svensk folktro förknippas trädet med framgång och lycka. Att förstöra det eller att ens bryta ett löv från det sägs ha alstrat sjukdom och olycka. Man fick dock beskära de döda och torra grenarna. Enligt sägen så bodde gårdens skyddsväsen, där till exempel gårdstomten eller vättar. Under trädets krona kunde gårdens boende lätta på bekymmer och sorger. Vårdträdet är sannolikt gårdens högsta punkt och har även ansetts skydda mot blixtnedslag.

I vårt moderna samhälle vet vi att träden erbjuder viktiga naturnyttor till oss människor, naturnyttor som bidrar till vår livskvalité. Träden ger skugga och svalka, dämpar buller, renar luften och kan minska och hantera dagvatten. De bidrar till mat och boendemiljöer för pollinatörer som vi är beroende av för våra grödor och matproduktion. Träden bidrar även till uppskattade och fina rekreationsområden där vi kan återhämta oss.

Leveranstiden för ett jätteträd är flera hundra år. För att säkra jätteträd i framtiden och de arter som är knutna till dessa miljöer krävs långsiktigt arbete och vård av de träd som idag räknas som grova. Beståndet av grova träd och jätteträd minskar dock långsamt samtidigt som rekryteringen av nya träd med dessa egenskaper i vissa fall saknas helt.

I ett försök att säkerställa gamla, grova och ihåliga träds framtid har ett åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd antagits av Naturvårdsverket. Ett första steg i detta åtgärdsprogram är att bilda sig en uppfattning om var dessa träd finns och hur de mår. Som ett led i detta inventeras nu träden i vår kommun.

Om du har ett jätteträd på din tomt eller fastighet och vill dela med dig information om det, tveka då inte att höra av dig till kommunens byggavdelning! Vi är främst intresserade av trädets grovlek, art och friskhet.

Informera gärna Byggenhet om du har ett stort träd på dina marker kontakta gärna någon av kommunekologerna Lennart Lindelöf eller Anna-Lena Berggren Drotz.
Lennart.karlssonlindelof@lidkoping.se
Anna-lena.berggrendrotz@lidkoping.se


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström