2022-02-18 11:29Pressmeddelande

Glädjande besked från Mark- och miljööverdomstolen – nu kan reningsverket börja byggas

null

Idag kom då äntligen det slutliga avgörandet, domen från Mark-och miljööverdomstolen. En faktaspäckad dom där det fastslås att det renade avloppsvattnet ska ledas till en utsläppspunkt vid Ågårdsbron.

– Ett mycket efterlängtat beslut som visar att vi har haft stöd för våra argument att vi klarar de stränga miljökrav som ställs om vi, vid Ågårdsbron, släpper ut det renade avloppsvattnet från Ängens avloppsreningsverk. Mark-och miljööverdomstolen visar att miljökvalitetsnormerna för vatten ska tolkas på ett rimligt sätt och vi har fått rätt i sak. Det är inte bara vi i Lidköping som nu kan andas ut. Beslutet är mycket viktigt och vägledande för alla verksamheter med någon form av påverkan på vatten alltifrån avloppsreningsverk till jordbruk. Detta var den energikick som vi, i elfte timmen, så väl behövde i projektet säger Pernilla Bratt, VA-chef.

- Det känns bra att vi fått en dom som gick vår väg, nu ska vi analysera domslutet och besluta hur vi går vidare med att förslå fullmäktige alternativ för ett nytt inriktningsbeslut, tillägger Kent Folkesson, ordföranden i Teknisk Servicenämnden.

Det är i dagarna sju år sedan Teknisk Service Vatten – Avlopp fick uppdraget av ett enigt kommunfullmäktige att förbereda en flytt av avloppsreningsverket från hamnområdet till en bättre lokalisering i kommunen.

Orsaker:

  • det befintliga verket är gammalt och slitet samt har för låg kapacitet 
  • lokaliseringen vid Vänerns strandkant är problematisk your klimathänseende med risk för översvämning
  • framtida utnyttjandet av hamnområdet till boende försvåras/omöjliggörs med verkets nuvarande placering

Efter grundliga utredningar fann man en lämplig plats för etablering strax norr om Hovby flygfält, för att etablera det nya Ängens avloppsreningsverk. Detta alternativ kräver att ledningar dras för såväl inkommande avloppsvatten samt utgående ledningar med renat vatten från avloppsreningsverket.

Två separata ansökningar enligt miljöbalken lämnades till Länsstyrelsen under 2018 avseende så kallad vattenverksamhet gällande ledningsdragningar i Lidan samt miljöfarlig verksamhet avseende avloppsreningsverk. Ansökan om vattenverksamhet omfattade förläggning av två täta ledningar i Lidan med avloppsvatten inifrån staden för att i höjd med Ågårdsbron markförläggas i ledningar till Ängens avloppsreningsverk. För det utgående höggradigt renade avloppsvattnet ansöktes om en ny utsläppspunkt vid Ågårdsbron cirka två kilometer uppströms om den nuvarande utsläppspunkten som är förlagd till hamnområdet. Länsstyrelsen bedömde att ledningsdragningen i Lidan krävde tillstånd av Mark- och miljödomstolen. Kommunen återkallade ansökningarna från Länsstyrelsen och lämnade in en samlad tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i juni 2019 och beslutet kom juni 2020. Enligt domen från Mark- och miljödomstolen fick utsläppspunkten för det renade avloppsvattnet inte flyttas uppströms i Lidan utan måste även fortsättningsvis förläggas till Lidans mynning i Vänern. Då detta medför stora merkostnader i projektet, i storleksordningen ca 100 mkr valde kommunen att överklaga domen. Domen överklagades även med avseende på ett antal andra punkter såsom att läkemedelsrening ska vara installerad från driftstart. I ansökan åtog sig kommunen att installera detta reningssteg, för vilket det ännu inte finns något lagkrav, om den yrkade utsläppspunkten i Lidan accepterades. I annat fall innebar den fördyrande ledningsdragningen genom staden att det inte finns ekonomiskt utrymme att installera detta reningssteg från starten.

Överklagan skickades in i oktober 2020 till Mark och Miljööverdomstolen. I december 2020 fick vi besked om att överklagan beviljats prövningstillstånd. Under 2021 har kommunen lagt ner mycket arbete på att ta fram ytterligare material och den 23:e november 2021 hölls förhandling av Mark- och miljööverdomstolen på plats i Lidköping. Vid förhandlingen var även Naturvårdsverket samt Länsstyrelsen representerade.

Vår tillståndsprocess och överklagande har uppmärksammas i hela VA-branschen, då det är frågeställningar som kommer att påverka hela branschen när det gäller framtida tillstånd. Genom EU- projektet LIWE Life där det framtida Ängens avloppsreningsverk utgör navet, har även frågan uppmärksammats på EU-nivå.

Fakta:

Den utsläppspunkt som medgavs av Mark-och miljööverdomstolen är av avgörande betydelse för hela projektet.

De alternativ som varit föremål för prövningen var:

1. Utsläppspunkt medges vid Ågårdsbron, det vill säga två kilometer uppströms i Lidan – kommunens förstahandsalternativ.

2. Utsläppspunkt medges norr om Järnvägsbron det vill säga lämplig plats i hamnområdet – kommunens andrahandsalternativ som ger frihetsgrader att hitta lämplig utsläppspunkt. Ledningsdragning genom staden ger en merkostnad om cirka 100 Mkr jämfört med förstahandsalternativet.

3. Utsläppet måste ske norr om hamnen i höjd med där pirarmarna börjar det vill säga Mark-och miljödomstolens beslut om utsläppspunkt kvarstår. Detta alternativ fördyrar projektet ytterligare med minst 25 Mkr jämfört med andrahandsalternativet, det vill säga totalt cirka 125 Mkr.

Det är Mark-och miljööverdomstolens tolkningar av regelverket för miljökvalitetsnormerna för vatten som slutligen avgjorde vilken utsläppspunkt som medgavs i dagen dom, det vill säga alternativ 1.

Mer information:
Se projektets hemsida www.angensarv.se
Domen i sin helhet kommer att läggas ut på hemsidan.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Anders Fyhr
Områdeschef Service
Anders Fyhr
Emma Korjonen
Internationell affärsutvecklare
Emma Korjonen
Kvalitets- och utvecklingschef
Camilla Börjesson Jansson
Ordf. Kultur- och Fritidsnämnden
Roger Ahlén
Enhetschef
Anna Vestberg
Brandingenjör
Roger Bergqvist
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Fredrik Edlund
Mona Wrethman
Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman
Landskapsarkitekt
Jacob Kindstedt
Chef strategisk planering, Sektor samhälle
Tora Gustafsson
Bredbandschef
Daniel Hamrén
Ulrika Strandrot Frid
Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid
2:e vice ordförande Servicenämnden
Mathias Andersson
Enhetschef
Ann-Sofie Lönn
Ordförande socialnämnden
Tommy Larsson
Ordförande Servicenämnden
Karl Wiktorsson
Björn Jonsson
Chef Tillväxt, Sektor samhälle
Björn Jonsson
IT- och teknikutvecklare
Peter Ahlqvist
Maria Synnerdahl
Verksamhetsutvecklare
Maria Synnerdahl
Områdeschef, Sektor bildning
Maria Hedén Sturesson
Trafikplanerare
Martin Björklund
Kommunikatör
Johanna Renko
Förtroendevald
Frida Nilsson
Niklas Holmqvist
Rektor
Niklas Holmqvist
Trafikingenjör
Ulf Anderberg
Irene Ejdestig
Nämndsekreterare
Maria Hamnered
Länsförsäkringar Skaraborg
Sven-David Malmsved
Tf Räddningschef
Joakim Ramåker
Antikvarie/etnolog
Björn Ohlsson
Bibliotekarie
Linnéa Kuster
Museichef Vänermuseet
Ida Billvén
Bibliotekschef
Kajsa Forsell
Andreas Bill
Ordförande Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Andreas Bill
Områdeschef Myndighetsutövning/Socialt ansvarig samordnare, SAS
Camilla Johansson
Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Projektledare
Ronnie Hollsten
Stadsmilöutvecklare
Per Westerlind
Områdeschef
Jonas Lundquist
Samordnare
Elin Granath
Bemanningsansvarig
Madelaine Seger
Enhetschef
Susanne Sandén
Kulturassistent
Daniel Waggett
Ordförande i styrgruppen för Fairtrade City Lidköping
Ann-Carin Landström
Stadsarkitekt
Anders Hansson
Thomas Viksberg
Ordförande
Thomas Viksberg
Enhetschef Område Fritid
Lisa Holmström Gustafsson
Marcus Johansson
Marknadskoordinator
Marcus Johansson
Biblioteksassistent
Iida Höög
tf. VD Lidköping Energi
Klas Hallgren
Lotta Hjoberg
Sektorschef, Sektor social välfärd
Lotta Hjoberg
Enhetschef äldreomsorg
Lena Karlsson
Utvecklingsledare
Gunilla Larsson
Bad- och ungdomschef
Patrik Tigerberg
Metodutvecklare
Jenny Kron
Trafikplanerare
Denis Tomazic
Kommunikatör
Annika Bäckström
Områdeschef, Vård & Omsorg
Ingela Hellberg
Andrea Johansson
Planstrateg
Maria Nordqvist
Byggchef
Daniel Holdenmark
Bebyggelseantikvarie
Sandra Wall
Yvonne Träff
Strateg
Yvonne Träff
Utvecklingsledare Kommunikation
Anna Ekefri
Livsmedelsinspektör
Emelie Hallerbäck
Livsmedelsinspektör
Annika Grimling
Ungdomslots
Jacob Sjöberg
Konstintendent
Amanda Österberg
Utvecklingsledare sociala frågor
Dag Tore Stulen
Landskapsarkitekt
Marianne Magnusson
Aktivitetssamordnare
Cecilia Larsson
Personalkonsult
Mia Lindström
Områdeschef Fastighet & Park
Anders Kindberg
Utvecklingsledare internationalisering och landsbygd
Malin Olsson Lundqvist
Arbetsledare badhuset
Sofia Leth
Projektledare
Julia Hildorzon
Chef verksamhetsutveckling och digitalisering
Oskar Liljebäck
Projektledare
Linda Högstedt
Personalkonsult
Anna Hendén
Antikvarie - Vänermuseet
Malena Kindberg
Enhetschef fritid
Lisa Holmström Gustafsson
VD, Destination Läckö-Kinnekulle AB
Anna Ohlin Ek
Barnbibliotekarie
Lena Olsson-Zylberstein
Ungdomslots
Robert Johansson
Ungdomslots
Anna Gunnarsson
Samordnare för jätteloppisen och föreningshandläggare
Carina Grimling
Kontaktcenter
Projektledare
Henrik Johansson
Trafikplanerare hållbara resor
Dennis Tomazic
Exploateringsingenjör
Ann Janzon
Miljöpedagog på Vänermuseet vid Lidköpings kommun
Anna Örnefeldt
Michael Malmborg
Kommunikationschef
Michael Malmborg
Magnus Thilén
Gymnasiechef
Magnus Thilén
Utredningssekreterare
Anna-Karin Folger
Samordnare
Beatrice Broberg
VD
Anders Djup
Anna Sundbom
Näringslivschef
Anna Sundbom
Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg
Destinationsutvecklare
Carolina Hellström
Malin Gustafsson
Marknadschef, AB Bostäder i Lidköping
Malin Gustafsson
Björn Stomberg
Fordonsstrateg
Björn Stomberg
Ordförande, Teknisk Service nämnd
Kent Folkesson
Adm/Ekonomichef
Jimmie Blomster
bitr Barn och elevhälsochef
Patrik Ekman
Områdeschef Måltid & Lokalvård
Nathalie Torstensson
VA-chef
Pernilla Bratt
Henrik Larsson
Tf VD Lidköping miljö och teknik AB
Henrik Larsson
David Lantz
Rektor
David Lantz