2022-11-10 14:27Pressmeddelande

Fortsatt trivsel och nöjdhet som anställd i Lidköpings kommun

Ulrika Strandroth Frid och Katarina Sundberg studerar resultatet av medarbetarundersökningen. Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör och Katarina Sundberg, HR-chef.

En stor majoritet trivs såväl med sitt arbete som med närmaste chef inom Lidköpings kommun. Det är två av resultaten från den medarbetarundersökning som genomförs vartannat år i Lidköpings kommun. Syfte är att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö, vad som är bra och vad som kan behöva förbättras.

Undersökningens helhetsbetyg summeras i det som kallas Hållbart MedarbetarEngagemang (HME). Det är ett index baserat på svaren inom de tre delområdena motivation, ledarskap och styrning. I år hamnade indexet på 80 av 100 och är i stort sett likvärdigt med resultatet (81) från 2020 när undersökningen genomfördes senast.

Meningsfullt att gå till jobbet
Resultatet visar att 90 procent känner att man upplever sitt arbete som meningsfullt. Siffrorna visar även att en stor andel medarbetare ser fram emot att gå till jobbet, andelen som tycker att det ”stämmer bra” var 81 procent vilket är samma nivå som vid senaste undersökningen.

Att man tycker att jobbet är meningsfullt och att man ser fram emot att gå till jobbet är ju helt centralt för att kunna leverera god kvalitet och bemötande under sin arbetsdag. Som kommundirektör är detta oerhört glädjande resultat såklart, säger Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör.

Undersökningen visar också att kommunens chefer får högt betyg. Majoriteten har svarat att deras chef visar förtroende och ger förutsättningar att ta ansvar i sitt arbete. Utöver det visar resultatet att 81 procent anser att de har förtroende för sin närmaste chef.

Merparten som svarat tycker också att samarbetet är bra på arbetsplatsen. De kan vända sig till varandra för att få stöd och hjälp samt att arbetsplatsen har en öppen och positiv stämning.

Ledarskap och arbetsklimat
Även i år visar undersökningen att majoriteten av medarbetarna skulle rekommendera Lidköpings kommun som arbetsgivare. Resultatet landade på 66 procent vilket är lite lägre än när undersökningen gjordes 2020 som då var 71 procent. Även siffran för om medarbetaren som helhet är nöjd med Lidköpings kommun som arbetsgivare har minskat. Årets resultat hamnade på 69 procent jämfört med 74 procent 2020.

Här ser vi en större minskning från förra gången. Samtidigt som man upplever att man har ett meningsfullt arbete, trivs med sin chef och ser fram emot att gå till jobbet så är det färre som skulle rekommendera Lidköpings kommun som arbetsgivare för vänner och bekanta. Något färre än tidigare är också nöjda med kommunen som arbetsgivare som helhet. Men, årets siffror för dessa områden är å andra sidan högre än de var 2016 och 2018… Men vi vill ju helst inte gå nedåt inom något område så vi ska särskilt undersöka detta vidare, säger Ulrika Strandroth Frid.

Vad gäller en god fysisk arbetsmiljö och möjlighet till återhämtning efter arbetstoppar så säger majoriteten även i år att de upplever att de har det. Resultatet är dock lägre i förhållande till många andra frågor och visar att cirka 35 procent ändå inte helt håller med.

Just återhämtning och fysisk arbetsmiljö är kritiska delar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv och något som vi tar på största allvar och också något som vi arbetar kontinuerligt med – inte minst i dialog med våra fackliga företrädare, säger Katarina Sundberg, HR-chef. Vi har ju under de senaste två åren varit mitt i en pandemi vilket har ställt stora krav på många av våra medarbetare och extra påfrestningar är ju sådant som blir tydligt i medarbetarundersökningar rent generellt.

Sammanställning visar bland annat att kompetensutveckling är ett område som får lite lägre siffror. Här svarar 59 procent att de får den utveckling de behöver. Resterande 41 procent kan antas önska mer kompetensutveckling inom sitt arbete.

Även upplevelsen av att man inte får tillräckligt med kompetensutveckling är något vi tar på största allvar. Kompetensutveckling är ju oerhört viktigt och prioriterat för att ständigt utvecklas, säger HR-chef Katarina Sundberg.

Vad händer nu och framåt?

Undersökningens resultat är nu presenterat för kommunens ledningsgrupp och nu inleds arbetet med att presentera och diskutera resultatet inom respektive arbetsplats. Undersökningens resultat och underlag från dialog på arbetsplatsträffar kommer ligga till grund för de handlingsplaner som tas fram för att främja och förbättra arbetsmiljön.

Om undersökningen
2022 års medarbetarundersökning genomfördes under hösten av undersökningsföretaget Origo Group, på uppdrag av Lidköpings kommun. Årets svarsfrekvens blev 79 procent. 2 991 svarade på undersökningen av 4 160 tillfrågade.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.

Kontaktpersoner

Katarina Sundberg
HR-chef
Katarina Sundberg