2023-05-26 10:19Pressmeddelande

Fortsatt arbete och gemensamt krafttag för att möjliggöra kommunens tillväxtmål

Henrik Larsson, tf. VD Lidköping miljö och teknik AB och Urban Olsson, Chef Sektor samhälleHenrik Larsson, tf. VD Lidköping miljö och teknik AB och Urban Olsson, Chef Sektor samhälle

Budskapet var tydligt under fredagens samhällsbyggnadsfrukost som Lidköpings kommun bjöd in till; Kommunen och Lidköping miljö och teknik AB arbetar vidare tillsammans för att skapa de förutsättningar som krävs för att nå beslutade politiska tillväxtmål.

Satsningar på kommande planer och byggnationer i kommunen diskuterades även på frukosten tillsammans med de exploatörer, byggherrar och fastighetsägare som var inbjudna. Teamet för arkitektur och gestaltning presenterades och beskrev det kommande arbetet med riktlinjer som är tänkt att bli en gemensam plattform för byggaktörer, kommunen och allmänhet för att utveckla kvalitet i alla skalor av byggandet. En del i framtagandet av dessa riktlinjer är att genomföra arkitekturdagar i september.

Skapa förutsättningar

Lidköpings kommuns tillväxtmål innebär att skapa förutsättningar för ökat antal invånare och då behöver det byggas. Det behöver finnas fler bostäder men också fler företag som skapar arbetstillfällen och lockar inflyttare.
Därför tar kommunkoncernen nu ett krafttag för att ytterligare skapa de förutsättningar som krävs för att nå de politiskt beslutade tillväxtmålen genom att bland annat säkerställa framdrift i pågående exploateringsprojekt i Kartåsen, Askeslätt och Vinninga samt de detaljplaner som är prioriterade av kommunstyrelsen. Dessutom tas en åtgärdsplan fram för att lösa kapacitetsbristen för vatten- och avlopp som kommer att presenteras inom kort.

Vi är helt överens om de politiskt beslutade målen. Det vi gör nu är att tillföra ytterligare resurser på flera av våra enheter för att bättre kunna möta den efterfrågan som finns, säger Henrik Larsson, tf. VD, Lidköping miljö och teknik AB.

Det är mycket på gång, både inom kommunen och i närområdet. Exploateringen av Kartåsen, batterifabriken i Mariestad och Lantmännens miljardsatsning i Östra hamnen är några exempel. För att kunna möta den efterfrågan detta skapar kommer allt högre krav att ställas på kommunen. Därför är det viktigt att kontinuerligt se över processer och rutiner. Dels för att kunna lösa och förekomma problem som kan uppstå men också för att skapa samsyn inom projektens alla delar.

 Vi arbetar ständigt med att utveckla våra gemensamma arbetsprocesser inom kommunkoncernen i syfte att skapa en levande och attraktiv stad- och landsbygd där människor vill bo och verka, avslutar Urban Olsson, chef Sektor samhälle, Lidköpings kommun.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Urban Olsson
Sektorchef Sektor samhälle
Urban Olsson
Henrik Larsson
Tf VD Lidköping miljö och teknik AB
Henrik Larsson