2023-06-16 11:00Pressmeddelande

15 kommuner i samverkan höjer tillsynsavgift

Dukat bord.

Under 2023 ska 15 kommuner i Skaraborg besluta om bestämmelser och taxa/avgift för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om vissa receptfria läkemedel. Lidköpings kommunfullmäktige behandlar ärendet måndag den 19 juni.

Lidköpings kommun är värdkommun för Tillsyn i Samverkan (TiS) där 15 kommuner i Skaraborg samverkar gällande myndighetsutövning inom ovan nämnda lagstiftningar. Taxan ska beslutas i varje kommun under 2023. Ärendet kommer upp för beslut den 19 juni i Kommunfullmäktige i Lidköping efter att Miljö- och byggnadsnämnden, som är ansvarig nämnd, har föreslagit en ny avgift/taxa.

Vi har inte uppdaterat taxan på flera år, varken gällande kostnad per timme eller tidsåtgång per ärende. Nämndens kostnader ska finansieras genom avgifterna och inte via skattemedel. Det gäller alla nämndens avgifter inom myndighetsutövning. säger Mona Wrethman, miljö- och hälsoskyddschef i Lidköpings kommun.

Förslaget innebär att en indexuppräkning av timavgiften kommer ske årligen.

Vi har gjort jämförelser med andra kommuner och ser att vi inte nämnvärt avviker i nivå. Avgift per timme ligger också väl i paritet med avgifter för andra typer av branscher, till exempel livsmedel och miljö- och hälsoskydd, säger Mona Wrethman.

Ändringen av avgifterna kommer att ske i två steg. Avgifterna för tillstånd och anmälningsärenden för nya verksamheter höjs i sin helhet 2024. De fasta och rörliga avgifterna för befintliga verksamheter höjs med 50% av totala höjningen 2024 och resterande del 2025.

Frågor besvaras av Mona Wrethman.

Fakta:
Tillsyn i Samverkan (TiS)

Lidköpings kommun är värdkommun för 15 kommuner sedan samverkan i sin nuvarande form inleddes 2018. Avtalet med samverkanskommunerna innebär att Lidköpings kommun, med miljö- och byggnadsnämnden som ansvarig nämnd, har i uppdrag att ansvara för all myndighetsutövning med tillsyn och handläggning gällande alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och lag om vissa receptfria läkemedel. Miljö- och byggnadsnämnden ombesörjer all fakturering gentemot alla verksamheter och ansvarar därmed för alla intäkter och kostnader. Avtalet gäller under förutsättning att alla kommuner antar Lidköpings bestämmelser med bilagor. Därför är det av stor vikt att föreslagen taxa antas då den bygger på självkostnadsprincipen och som inte är bidrags- eller skattefinansierad.


Om Lidköpings kommun

Vår vision: Lidköping, en välkomnande och hållbar kommun. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. En välkomnande och hållbar kommun. Vad innebär det egentligen? För oss i Lidköping är steget från vision till verklighet inte långt. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det nya är nog mest att vi satt ord på hur och vad vi vill vara. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här. I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer? Så var det det här med hållbarhet. Snart sagt varje kommun och företag säger sig verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är fantastiskt att så många drar åt samma håll. Men det är också helt nödvändigt för att kommande generationer ska kunna få ett lika gott liv som vi har idag.


Kontaktpersoner

Miljö- och hälsoskyddschef
Mona Wrethman