2022-06-17 04:30Pressmeddelande

Smart Built Environment beviljas en tredje programperiod

Logotyp Smart Built EnvironmentLogotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

Efter en omfattande utvärdering är det nu klart att Smart Built Environment beviljas fortsatt finansiering för sin verksamhet. Programmet kan därmed gå in i sin tredje programperiod.

– Vi är glad och stolta över de höga betyg som vi fått i myndigheternas utvärdering. Vi ser nu fram emot att utveckla verksamheten under de kommande tre åren. Våra prioriterade områden att arbeta vidare med är bland annat jämställdhet, internationalisering och implementering. Vi utvecklar också programmets effektlogik som en ingång till den nya programperioden, säger Kristina Gabrielii, programchef.

De finansierande myndigheterna Formas, Vinnova och Energimyndigheten meddelar att alla fem strategiska innovationsprogram som genomgått sexårsutvärderingen beviljats att fortsätta. De fem programmen är Drive Sweden, InfraSweden2030, Medtech4Health, RE:Source och Smart Built Environment.

Utvärderingen genomfördes under 2021 och visar att programmen har bidragit till bred samverkan och stärkt internationell konkurrenskraft hos aktörer som deltagit och till mobilisering och förnyelse av deras respektive områden. Utvärderingen genomfördes av Faugert & Co i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society.

Läs mer om oss och övriga program som utvärderats:

Smart Built Environment inom samhällsbyggnad

Drive Sweden inom hållbara mobilitetslösningar

InfraSweden2030 inom transportinfrastruktur

Medtech4Health inom medicinteknik

RE:Source inom hållbar materialanvändning

De strategiska innovationsprogrammen utvärderas var tredje år och detta är den tredje omgången av sexårsutvärderingar. Totalt har nu 16 av 17 strategiska innovationsprogram sexårsutvärderats.

Länk till utvärderingen av de fem strategiska innovationsprogrammen: Ny utvärdering av strategiska innovationsprogram | Vinnova

Om strategiska innovationsprogram

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation som ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Programmen kan få finansiering i upp till 12 år och totalt ligger den offentliga finansieringen på åtta miljarder kronor, där näringslivet och andra aktörer bidrar med lika mycket. Samtliga program genomgår en omfattande utvärdering efter sex år.
www.vinnova.se/sip

Kontaktperson:

Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment, 070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.seOm IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Terese Lilliehorn
Kommunikatör Smart Built Environment
Terese Lilliehorn
Smart Built Environment