2013-11-21 13:28Pressmeddelande

Smart Built Enviroment – en agenda för framtidens effektiva samhällsbyggande

I dag lämnade flera aktörer i samhällsbyggnadssektorn in en gemensam ansökan i syfte att få till stånd ett strategiskt innovationsprogram (SIO-program) inom området strukturerad informationshantering och industriella processer för bygg- och fastighetssektorn. Satsningen på SIO-program görs gemensamt av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten.

Smart Built Enviroment är en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovations­agenda inom området strukturerad informationshantering och industriella processer för bygg- och fastighetssektorn. Den omfattar såväl byggnader som anläggningar och övrig infrastruktur.

Agendan är resultatet av flera agendainitiativ som knutits samman eftersom områdena i stor utsträckning visat sig ha synergier med varandra och i flera fall är ömsesidigt beroende av varandra. Den bygger till stor del på de två agendorna ”ICT-BIM för hållbart samhälls­byggande”, som inkluderar Lantmäteriets agendaarbete om geodata samt ”Industriella processer för bygg och förvaltning”.

– Agendan, Smart Built Environment, framtagen i bred och djup samverkan mellan aktörer inom samhällsbyggnadssektorn, har sitt fokus på några frågor om hur samhällsbyggandets processer och arbetssätt behöver förändras. Den föreslår ett samlat tillvägagångssätt för förändring och modernisering av både tankesätt, arbetsmetoder och användning av digital, strukturerad och intelligent information. Samlingen kring denna fråga är historisk i Sverige. Syftet är bland annat att öka produktiviteten och samtidigt ge bättre slutprodukter i form av byggnader, infrastruktur och stadsmiljöer ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Olle Samuelson från IQ Samhällsbyggnad som har samordnat framtagande och förankring av agendan.

Agendan omfattar insatser inom planering, projektering, byggande och förvaltning. Den kompletterar den stora mängd insatser som görs av regeringen för att effektivisera plan- och byggprocesserna på den statliga och kommunala nivån. Agendans åtgärder på företags- och branschnivå är en av flera förutsättningar för att nå målen om bostäder, infrastruktur och stadsutveckling. Regeringen satsar 45 miljarder kronor på infrastruktur, vilket ställer mycket höga krav på effektivitet i processerna för att ge önskat slutresultat. Stora synergier finns också med regeringens satsning på Hållbart samhällsbyggande som ett nytt och särskilt utpekat område i forsknings- och innovationspropositionen.

Agendan har tagits fram på initiativ av föreningen IQ Samhällsbyggnad och Sveriges Bygg­universitet i nära samverkan med Lantmäteriet, föreningen OpenBIM och Bygg­innovationen. Bakom IQ Samhällsbyggnad står cirka 130 medlemmar från företag, organisationer, myndigheter och akademi. Sveriges Bygguniversitet är en virtuell samarbetsorganisation mellan de fyra tekniska högskolorna KTH, LTH, LTU och Chalmers med syfte att samordna och stärka forskning och utbildning inom samhällsbyggandet.IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling. Vi driver frågor som är värdefulla för hela
sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. Som en neutral nod och katalysator för sektorsövergripande FoI-frågor arbetar vi för att:

  • Påverka för mer och bättre FoI
  • Samordna sektorsövergripande program och projekt
  • Skapa mötesplatser
  • Sprida forskningsresultat


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson