2013-04-23 09:27Pressmeddelande

Sammanslagna föreningar skapar mer resurser för BIM-införandet

De tre föreningarna buildingSMART Sweden, fi2 förvaltningsinformation och OpenBIM har fattat beslut om samgående. En ny gemensam förening bildas - BIM Alliance Sweden. Ambitionen är att den nya föreningen ska innebära en kraftsamling för BIM-införandet.

De tre föreningarna buildingSMART Sweden, fi2 förvaltningsinformation och OpenBIM har vid sina respektive årsstämmor den 22 april 2013 fattat ett första formellt beslut om ett samgående. Förutsatt bekräftande beslut på respektive extrastämmor i september kommer de tre föreningarnas verksamhet att sammanföras i en gemensam förening, BIM Alliance Sweden, som tar över verksamheterna den 1 januari 2014. Då samlas de viktigaste sektorsövergripande aktörerna inom BIM-området (BIM=ByggnadsInformations­Modeller/Byggnads­Informations­Modellering).

Visionen för den nya föreningen är: Vi skapar det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer.

– Det internationella arbetet blir allt viktigare. Sverige står starkt i det internationella standardiseringsarbetet, men får nu en ännu starkare röst, säger Väino Tarandi, ordförande för buildingSMART Sweden.

– Genom vår standard fi2XML har vi sedan länge erbjudit aktörer inom fastighetsförvaltning ett hjälpmedel för effektiv förvaltning. Möjligheterna till en snabbare vidareutveckling och en spridning över hela sektorn ökar genom beslutet om samgående, säger Mats Broman, nyvald ordförande för fi2
förvaltningsinformation. 

– Vi ser hur intresset för BIM ökar mycket starkt. Det senaste årets beslut hos bland andra några statliga byggherrar om att ställa krav på BIM accentuerar detta ytterligare och det är angeläget att sektorns aktörer kan få stöd och hjälp i införandet av helt nya samarbetsprocesser, säger Rikard
Espling, ordförande för OpenBIM.  

– Samgåendet ska innebära ökad enkelhet för medlemmarna och är en stark möjlighet att ta ett helhetsgrepp över BIM-frågorna. Många företag är redan idag medlemmar i två eller tre av de nuvarande föreningarna och ser fram emot en ökad tydlighet och en nyttig kraftsamling. Genom att samla resurserna kan vi erbjuda större medlemsnytta och få ökade resurser för vår viktiga omvärldspåverkan samt vidareutveckling och förvaltning av de standarder och verktyg som tagits fram, säger Olle Samuelson, ordförande för den interimsstyrelse som driver uppbyggnadsarbetet av verksamheten.

Interimsstyrelsen för den nya föreningen valdes redan vid årsskiftet 2012/2013 och den är sammansatt av personer från de tre befintliga föreningarna. Vid en extrastämma den 30 september 2013 planeras föreningens första stämmovalda styrelse att väljas. Den nya styrelsen får då ansvar för att bygga upp kansliresurser och utse den operativa ledningen för BIM Alliance Sweden. Förhoppningen är att alla företag och organisationer, som är medlemmar i någon av de tre föreningarna idag, också kommer att kvarstå i den nya föreningen. Med detta underlag kommer föreningen att få cirka 150 medlemmar och ambitionen är att öka medlemsantalet ytterligare. En tydlig och kraftsamlad verksamhet bör vara attraktiv för flertalet proaktiva aktörer i samhällsbyggnadssektorn.

För ytterligare information kontakta:

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som syftar till att stärka samhällsbyggnadssektorn genom forskning, innovation (FoI) och kvalitetsutveckling.  Vi driver frågor som är värdefulla för hela sektorn i samhälls- och brukarperspektiv och verkar därför i skärningspunkten mellan näringsliv, politik och akademi. IQ Samhällsbyggnad är kansli åt föreningen OpenBIM.


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson