2022-12-09 09:19Pressmeddelande

Så blir framtidens digitala affärsmodeller

Logotyp Smart Built EnvironmentLogotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

Projektledarna Martin Löwstedt och Viktoria Sundquist, Chalmers lyfter framtidens digitala affärsmodeller i studien "Digitaliseringsdrivna värden och affärsmodeller i samhällsbyggnadssektorns ekosystem: En detaljerad framtidsspaning".

Här har totalt 46 företag och organisationer bidragit med sina perspektiv och de kan därigenom presentera en detaljerade framtidsspaning om digital transformation i samhällsbyggnadssektorn.  

– Vi såg att det redan idag finns ett ökat antal aktörer som potentiellt är ’Game Changers’ med nya data-drivna affärsmodellslogiker. Kopplat till det ser vi också att de mest radikala förändringarna i framtiden kommer uppstå i de dynamiska flödena där ’data’ förädlas till värde, snarare än de sekventiella flöden där ’brädor’ förädlas till byggobjekt, säger Martin Löwstedt, Chalmers.

– Dessutom har arbetet med studien övertygat oss om att den digitala transformationen kommer ske snabbare och mer i närtid än den långsamma förändringstakt som ofta utmålas, tillägger Viktoria Sundquist, Chalmers.

Studiens resultat kan sammanfattas i åtta slutsatser formulerade som framtidsspaningar kring digital transformation i samhällsbyggnadssektorns ekosystem:

  • I framtiden karaktäriseras nya framgångsrika affärsmodellslogiker av förmågan att samla och extrahera värde av data både för att effektivisera processer samt skapa nya erbjudanden och affärer.

  • I framtiden har digitala verktyg möjliggjort en helt ’sömlös’ processintegration mellan design, produktion och användning så att helt nya logiker för organisering av samhällsbyggandet uppstår.

  • I framtiden kommer en stor del av värdeskapandet genererat av fysiska produkter och byggnadsobjekt omdistribueras till värdet av data kopplat till dessa.

  • I framtiden kommer de mest radikala förändringarna uppstå i de dynamiska flödena där ’data’ förädlas till värde, snarare än de sekventiella flödena där ’brädor’ förädlas till byggobjekt.

  • I framtiden kommer en stor del av leverantör/utförarekundinteraktioner ske via data-drivna plattformar som skapar helt nya kopplingar, relationer och konstellationer, både inom samhällsbyggnadssektorns ekosystem och till andra ekosystem.

  • I framtiden kommer dagens generalistroller inom design, produktion och användning försvinna och ersättas av: i) vertikal integration med design, produktion och användande in-house samt ii) en extrem nischad specialisering för att kunna applicera specifika kunskaper och erfarenheter för att komplettera de digital verktygens förmågor.

  • I framtiden kommer ’Samhällsbyggarna’ möta hård konkurrens från aktörer som agerar enligt ’Game Changers’-logiken, som via en ny typ av ledarskap utmanar gamla sanningar om samhällsbyggnadssektorns strukturella och kulturella hinder för förändring generellt och digital transformation specifikt.

  • I framtiden kommer relationsbyggande att ha en avgörande betydelse om de befintliga ’Samhällsbyggarna’ ska kunna tillskansa sig de förmågor som krävs för att skapa konkurrenskraft med avseende på det enorma värdet som finns i data.

Studien har genomförts som ett strategiskt projekt i temaområdet Värdekedjor och affärsmodeller i Smart Built Environment.

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete – genom forskning, utveckling och innovation – i syfte att bidra till att förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart.Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Läs mer på www.iqs.se.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii