2020-05-06 15:07Pressmeddelande

Ny styrelse för IQ Samhällsbyggnad

I dag höll IQ Samhällsbyggnad sin årsstämma. Under årsstämman valdes två nya ledamöter till styrelsen – riksarkitekten Helena Bjarnegård, Boverket, och Urban Månsson vd för Svensk Byggtjänst. Mari Broman, omvaldes som styrelseordförande.

Helena Bjarnegård är Sveriges första riksarkitekt. Riksarkitektens uppdrag är att leda och samordna arbetet inom arkitekturområdet på nationell nivå, både inom Boverket men även ut mot andra myndigheter. Kopplingen till kommuner och regioner liksom bransch och akademi är avgörande. Riksarkitekten och Boverket ska bland annat vara ett stöd till kommunerna i frågor om gestaltning och hållbarhet i planeringsarbetet.

Helena är även av regering utsedd till ordförande i Rådet för hållbara städer med syfte att verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Helena har tidigare varit verksam som landskapsarkitekt på bland annat White arkitekters stadsplanerings-landskapsavdelning i Göteborg, haft styrelseuppdrag i White arkitekter samt arbetat som Stadsträdgårdsmästare i Göteborg. År 2019 promoverades hon till agronomie hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet och blev även ledamot i Formas beslutande organ – dess Forskarråd.

Urban Månsson, är sedan 2016 vd för AB Svensk Byggtjänst som är ett branschägt bolag med uppdraget att vara sektorns informations- och kunskapsnav. Svensk Byggtjänst har 100 medarbetare och omsatte 2019 drygt 220 mkr. Några kända produkter är AMA, Bygginfo, Byggtjänst förlag samt Omvärldsbevakning. Svensk Byggtjänst är också med och driver den digitala utvecklingen genom dels olika digitala verktyg för framförallt AMA, dels via det nya klassifikationssystemet CoClass.

Urban har lång erfarenhet av företagsledning och har varit vd för flera olika verksamheter under de senaste 16 åren. Han har under många år varit verksam inom stålindustrin och då jobbat med kundsegment som fordonsindustrin, verkstadsindustrin samt byggindustri. Urban är ekonom och har en kommersiell bakgrund via försäljning och marknadsföring.

Den nya styrelsen i helhet:

 • Mari Broman, ordförande
 • Anna Bergström, Jernhusen
 • Helena Bjarnegård, Boverket
 • Sanna Edling, Västerås stad
 • Sven Junkers, Skanska Teknik
 • Tina Karrbom Gustavsson, KTH
 • Christina Lindbäck, NCC
 • Urban Månsson, Svensk Byggtjänst
 • Susanne Nielsen Skovgaard, Trafikverket
 • Niklas Sörensen, Ramboll Sverige
 • Magnus Tengberg, Vasakronan

I IQ Samhällsbyggnads valberedning har Nina Ryd, Chalmers (sammankallande), Birgitta Olofsson, Tyréns, och Ola Månsson, Installatörsföretagen, ingått.

För ytterligare information kontakta:

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig IQ Samhällsbyggnad, 070-375 80 90 eller helena.gibson-ek@iqs.se

Mari Broman, styrelseordförande IQ Samhällsbyggnad, 070-300 55 09 eller bromanmari@gmail.com


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Läs mer på www.iqs.se.