2017-06-21 09:13Pressmeddelande

Framtidsspaning hjälper samhällsbyggare att navigera

null

Är vi redo för en samhällsomvandling? är titeln på en idéskrift som IQ Samhällsbyggnad tagit fram. Skriften belyser trender och förskjutningar av värderingar som är viktiga för samhällsbyggnadssektorn att engagera sig kring.

IQ Samhällsbyggnads Omvärlds- och framtidsutskott har under ett antal möten 2016 och 2017 utforskat och diskuterat trender som samhällsbyggnadssektorn bör ha särskild uppmärksamhet på. Idéskriften är resultatet av utskottets arbete.

– Vi befinner oss mitt i en samhällsomvandling som både är snabb och komplex och som går i flera riktningar samtidigt. Med denna idéskrift vill IQ Samhällsbyggnad framför allt inspirera sina medlemmar och sektorn i stort till att utveckla kunskap, forska mera och på allvar anta och arbeta med de stora innovationsutmaningar som ligger i tiden, säger Erik Westin, ordförande i IQ Samhällsbyggnads Omvärlds- och framtidsutskott.

Under arbetets gång såg utskottet att det fanns ett behov av att komplettera en traditionell trendanalys med något som fångar upp svagare signaler och osäkra trender. Idéskriften inleds därför med en beskrivning av fyra normskiften som påverkar samhället, ofta i konflikt med existerande strukturer och värderingar. I skriften beskrivs även sex trender, som utskottet identifierat som viktiga att söka fördjupad kunskap om och förstå konsekvenserna av.

– Vi vill med lästips och exempel på forsknings- och innovationsutmaningar inspirera till förkovran och till att öka innovationstakten i sektorn. Målet är naturligtvis att bättre kunna ta sig an framtiden men också att bli en ännu mer attraktiv sektor att arbeta i och på alla sätt verka inom. Då är det nödvändigt att experimentera mer, blanda kompetenser, samverka i nya och tidigare oprövade konstellationer. Vi vill också slå ett slag för att värdera upp de sociala frågorna som förutsättning för långsiktig hållbarhet i samhällsbyggandet, säger Erik Westin.

Faktaruta

Fyra normförändringar Sex trender
  • Vardagslivets normer
  • Ägande kontra delande
  • Bilen som norm för vår byggda miljö
  • Multistadielivet
  • Människans påverkan på miljön
  • Demografisk förändring
  • Urbanisering
  • Fler om mindre och fler om samma
  • Klyftor och skillnader
  • Digitaliseringen som spelförändrare

Idéskriften presenterades under ett seminarium den 20 juni. Under seminariet diskuterade deltagarna innehållet i skriften i form av en workshop. Resultatet från workshoppen och innehållet i skriften kommenterades avslutningsvis av en panel som bestod av Åsa Minoz, ModigMinoz, Måns Elander, arkitekt SAR/MSA, Bonava och Petra Dalunde, COO Urban ICT Arena, Kista Science City.

Idéskriften finns att ladda ned via www.iqs.se. Tryckta exemplar av idéskriften beställs via info@iqs.se.

För ytterligare information kontakta

Erik Westin, ordförande i IQ Samhällsbyggnads Omvärlds- och framtidsutskott och strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus, erik.westin@akademiskahus.se, 08 - 685 76 52

Magnus Brink, kommunikatör på IQ Samhällsbyggnad, magnus.brink@iqs.se, 070 - 490 71 61


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.