2018-03-09 16:03Pressmeddelande

Åtta miljoner för forskning om digitala affärsmodeller

null

Idag öppnar en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment med drygt 8 miljoner kronor i potten. I utlysningen söker vi projekt som handlar om incitament, affärsmodeller och risker kopplade till digitaliseringen av samhällsbyggandet.

Den snabba digitala transformationen innebär stora förändringar i samhällsbyggnadssektorn. Digitala arbetssätt innebär till exempel att nya värdekedjor utvecklas, vilket i sin tur medför nya roller och tjänster hos både offentliga och privata aktörer. Det behövs också incitament för att driva förändringen och en beredskap för att hantera de risker som kan uppstå. Nya affärsmodeller är avgörande för att nå Smart Built Environments mål om lägre kostnader, kortare byggtider och minskad miljöpåverkan inom samhällsbyggnadssektorn.

- Genom denna utlysning vill vi stödja projekt som identifierar incitament för nya arbetssätt och affärsmodeller och som analyserar effekten av dessa. Vi vill också stödja projekt som bidrar till att utveckla befintliga eller ta fram nya affärsmodeller, som både utnyttjar nya möjligheter med digitaliseringen och möter de förändringar som följer av den digitala transformationen, säger Kristina Gabrielii, t.f. programchef för Smart Built Environment.

Utlysningen omfattar en finansiering på 8 miljoner kronor plus krav på samfinansiering från de sökande organisationerna på minst 50 procent av projektens kostnader. Det innebär att utlysningen genererar projekt omfattande cirka 16 miljoner kronor.

Utlysningen riktar sig till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt institut. Minst två parter ska medverka i ansökan och minst en projektpart ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Sista ansökningsdag är den 3 maj. Beslut om vilka projekt som får medel fattas senast den 13 juni och projekten kan starta redan i juli.

Mer information om utlysningen

www.formas.se finns hela utlysningstexten publicerad. På www.smartbuilt.se finns mer information om utlysningen samt två filmer; en som handlar om utlysningen och en som beskriver hur du gör för att ansöka.

Kontaktpersoner:
Kristina Gabrielii, t.f. programchef, Smart Built Environment, 070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Katarina Buhr, forskningssekreterare och utlysningsansvarig, Formas, 073-068 60 08
katarina.buhr@formas.se

 

Om Smart Built Environment:

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.