2021-11-11 13:00Pressmeddelande

40 miljoner till digitalt och hållbart samhällsbyggande i praktiken

Logotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built EnvironmentLogotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

Idag öppnar en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built En­vironment med 40 miljoner kronor i potten. Projekten som söker ska genom digitalisering och industrialisering bidra till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande.

Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, genom projekt där digitalisering och industriella processer är centrala i arbetet. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer och affärsmodeller som teknik. Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö.

– I utlysningen uppmuntrar vi ansökningar med speciellt fokus på industriella processer, effekter kopplade till klimatmål och affärsmodeller, internationellt perspektiv samt möjlighet till uppskalning och implementering i ett brett perspektiv. Projekten ska adressera minst ett av programmets fyra temaområden och bidra till att effekter och mål som är identifierade i programmets effektlogik uppnås, säger Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment.

Utlysningen omfattar en finansiering på cirka 40 miljoner kronor plus krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader. I utlysningen är det möjligt att söka bidrag på mellan 500 000 och 4 miljoner kronor och projektlängden är 12–48 månader.

Utlysningen riktar sig till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan och minst en projektpart ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Sista ansökningsdag är den 8 februari 2022. Beslut om vilka projekt som får medel fattas i slutet av maj och projekten kan starta i augusti.

Den 17 januari 2022 arrangeras ett webbinarium där det finns möjlighet att få mer information om utlysningen och ställa frågor. Utlysningswebbinariet arrangeras tillsammans med det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030. Läs mer om utlysningswebbinariet.

Mer information om utlysningen

www.formas.se finns hela utlysningstexten publicerad.

Kontaktpersoner:

Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment, 070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Aleh Kliatsko, forskningssekreterare Formas, 073-539 16 64, aleh.kliatsko@formas.se


Om IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energi¬myn-digheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internat-ionella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.


Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii