2019-11-12 13:00Pressmeddelande

30 miljoner till digitalisering och industrialisering för hållbart samhällsbyggande

Logotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built EnvironmentLogotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

Idag öppnar en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built En­vironment med drygt 30 miljoner kronor i potten. I utlysningen söker vi projekt som adres­serar de globala hållbarhetsutmaningarna och bidrar till innovationer kopplade till proces­ser, samarbetsformer, affärsmodeller och teknik.

I utlysningen söker vi forsknings- och innovationsprojekt för fortsatt digitalisering och industri­alisering som leder till ett hållbart samhällsbyggande. Utlysningen är bred och omfattar pro­grammets alla temaområden: Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmo­deller, Informationsinfrastruktur och Kunskap och kompetens.

– Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen inom samhälls­byggan­det. Vi välkomnar innovationsdrivna aktörer och ser gärna ansökningar för testbäddar, demon­strationer, implementerings- och utbildnings­satsningar, säger Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment.

Utlysningen omfattar en finansiering på 30 miljoner kronor plus krav på samfinansiering från de sökande organisationerna på minst 50 procent av projektens kostnader. Det innebär att utlys­ningen genererar projekt omfattande cirka 60 miljoner kronor. Det går att söka mellan 500 000 kronor och 4 miljoner kronor i projektbidrag och projekten kan pågå som längst under 4 år.

Utlysningen riktar sig till företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt institut. Minst två parter ska medverka i ansökan och minst en projektpart ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Sista ansökningsdag är den 5 februari. Beslut om vilka projekt som får medel fattas i slutet av maj och projekten kan starta redan i juni.

Under november och december arrangeras flera seminarier där det finns möjlighet att få mer information om utlysningen, ställa frågor och matchmaka. Utlysningsseminarierna arrangeras tillsammans med det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030. Läs mer om semi­narierna.

Mer information om utlysningen

www.formas.se finns hela utlysningstexten publicerad.

Kontaktpersoner:

Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment, 070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Anna Hult, forskningssekreterare Formas, 073-325 40 62
anna.hult@formas.seOm IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ra-men för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyn-digheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internat-ionella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.