2020-05-26 14:09Pressmeddelande

Grästorps kommun pionjärer inom arbete med förebyggande sociala insatser

Grästorps kommun avslutade nyligen projektet ”Utökade hembesök och föräldragrupper” med syfte att med anpassade insatser nå alla föräldrar med barn i åldern 0-6 år och tidigt upptäcka behov av stöd och utbildning. Detta nya arbetssätt visar goda resultat och Linda Hurtig, samordnare på familjehuset Agera, redogör för det på en konferens i Västra Götalandsregionens regi på torsdag den 28 maj.

Projektet ”Utökade hembesök och föräldragrupper” startade 2017 med hjälp av pengar från Västra Götalandsregionen. Bakgrunden var att statistik från barnhälsovården (BHV) 2016 visade att närmare 60 % av barnen i Grästorps kommun inte uppfyllde kraven i fyraårskontrollen. Rikssnittet ligger på ca 25 %. Det visade sig också att ganska många mammor upplevde symtom på förlossningsdepression och även hade erfarenhet av våld i nära relationer. Syftet med arbetet har varit att med rätt och anpassade insatser nå alla föräldrar med barn i åldern 0-6 år och därmed tidigt upptäcka behov av stöd och utbildning. Det har rent konkret handlat om att man erbjudit alla föräldrar fyra hembesök istället för två som tidigare varit praxis. Vid två av dessa är även familjebehandlare från socialtjänsten med, detta har inte skett tidigare. Projektet har också inneburit en utveckling av föräldrautbildningen med både fler träffar och med olika ämnestema, t ex mer fokus på anknytning och samspel. Målet har varit att skapa goda relationer och förtroende - att steget inte ska vara så långt och stigmatiserande att till exempel vända sig till socialtjänsten om man behöver. - Arbetet har gett fina resultat både vad gäller antalet godkända i fyra-årskontrollen och mödrars mående. Dessutom upplever vi ett ökat förtroende från familjer och att fler kontaktar oss, även om det efter så kort tid är svårt att dra för stora slutsatser. Men vi kommer definitivt att fortsätta att arbeta på det här sättet, berättar familjesamordnare Linda Hurtig, som alltså är den som ska berätta om arbetet på Västra Götalandsregionens konferens för att inspirera andra kommuner. Även enhetschef Mattias Ymefors kommer att delta och Maria Toll (C) ska medverka i en paneldebatt.

Kontaktperson Linda Hurtig, samordnare familjehuset Agera linda.hurtig@grastorp.se 0514-582 85 www.grastorp.se


Om Grästorps Kommun

About company