2021-06-08 13:47Pressmeddelande

Satsningar på välfärd fortsätter i majoritetens budgetförslag

8 juni fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om ett budgetförslag inför 2022-24. Satsningarna på välfärd fortsätter i majoritetens budgetförslag.

– Pandemin har inneburit stora omställningar för oss alla. Men det har också gett oss en stark tro på att vi har kraft att förändra. Tack vare de effektiviseringar vi gjort och de ökade statsbidrag vi fått har vi en god ekonomi efter några tuffa år av prioriteringar. Det är självklart för oss i Framtid Falkenberg att fortsätta satsa på välfärden, säger Per Svensson (S), kommunråd i Falkenbergs kommun.

Konkret innebär det att satsningarna på färre barn per barngrupp i förskolan och bibehållen personaltäthet inom skola och omsorg fortsätter. Dessutom görs flera förebyggande åtgärder som ska öka tryggheten i samhället.

I förra budgeten aviserades effektiviseringar inför 2022 för både socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. De har strukits för att ge utrymme för de behov och satsningar nämnderna vill göra.

Budget som uppnår målen

Budgeten sträcker sig över en period om tre år.

– Skatteprognosen såg länge dyster ut på grund av pandemin, men det har varit relativt bra tillväxt så de senaste prognoserna över skatteintäkter ser bättre ut, säger William Hedman, ekonomichef på Falkenbergs kommun.

Kommunfullmäktiges finansiella mål är att överskottet ska vara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta mål uppnås under de tre kommande åren som budgeten avser. Kommunfullmäktiges andra finansiella mål, att soliditeten ska vara 30 procent, uppnås också under treårsperioden.

På kommunens webbplats finns listat några av de satsningar och investeringar som finns med i budgetförslaget.

Vad händer nu?

Nu har budgetförslaget godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Nu går det vidare till kommunstyrelsens möte 15 juni, där även oppositionen brukar presentera sina budgetförslag. Beslut om vilket budgetförslag som ska gälla från 1 januari 2021 fattas i fullmäktige den 29 juni.

Under hösten arbetar nämnderna vidare med budgeten inom sin egen verksamhet.

Kontakt:

Per Svensson (S), 070-355 61 41

Georgia Ferris (KD), 072-22 22 606

Lars Fagerström (L),073-575 38 66

Markus Jöngren (MP), 073-6545569


Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".