2020-10-15 07:25Pressmeddelande

Nu finns förslag för förvaltningarnas effektiviseringar

Vad innebär en generell besparing på 0,8-1 procent i praktiken? Vad innebär det att spara in på administration och utredningar? Det är ett arbete som pågår just nu i kommunens förvaltningar.

Under onsdagen 14 oktober förhandlades de förslag som förvaltningarna tagit fram och som godkänts av nämndernas arbetsutskott med fackliga representanter.

Rambudget redan beslutad

Det var på kommunfullmäktige i juni som rambudgeten för 2021 slogs fast. Då beslöts att de satsningar på välfärden som slogs fast redan för årets budget 2020-2022 ligger kvar, och att effektiviseringar ska ske i första hand inom andra områden än inom kärnverksamheten skola och omsorg. Men finns också beslut om att samtliga nämnder behöver spara en viss procent av sin budgetram varje år, eftersom det är tuffa ekonomiska tider.

Läs mer om kommunens budget. 

Läs mer om kommunens ekonomiska förutsättningar. 

Förslagen i korthet

Här är förslagen i korthet. Beslut fattas i respektive nämnd.

Gemensamt för alla förvaltningar är besparingar på bland annat administration och utredningar. Det kommer i stort lösas genom att vakanser inte blir tillsatta och att arbetet organiseras om och ambitionsnivån blir lägre. För kultur, fritids- och teknikförvaltningen är många av dessa åtgärder redan genomförda. Färre resor, färre medlemskap i föreningar, sämre intern service och liknande är områden där samtliga förvaltningar gör effektiviseringar.

Här är några av de förslag till effektiviseringar som förvaltningarna föreslår:

Kommunstyrelseförvaltningen

 • En omorganisation av planavdelningen, bygglovsavdelningen och hållbarhetsavdelningen innebär att tre avdelningar blir två: en plan-och bygglovsavdelning samt en strategi- och hållbarhetsavdelning. Detta innebär att en chefstjänst, som i dag är vakant, kan avvecklas helt.
 • Färre resor och avveckla medlemskap i några externa föreningar.

Socialförvaltningen

 • Nedskärning på fem årsarbetare på kommunens träffpunkter och på Mötesplats Mölle.
 • En tjänst inom anhörigstödet försvinner, men denna hoppas man istället kunna finansiera genom statsbidrag. 
 • Aktivitetspotten, som använts till extra aktiviteter för personer på våra äldreboenden och mötesplatser tas bort.

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Kostnadsminskningar inom IT gällande utrustning, infrastruktur, licenser och abonnemang.
 • Viss minskning av valbara kurser i gymnasieskolan.
 • Minskad budget för kurser och konferenser.

Serviceförvaltningen

 • Förändrade inköp av livsmedel och andelen ekologisk mat. Vissa dyrare livsmedel såsom till exempel ekologisk nötfärs, ekologiska ägg, vissa bär och grönsaker kommer inte användas framöver.
 • Översyn och eventuell minskning av Kontaktcenters öppettider och servicenivå
 • Fortsatt satsning på minskat matsvinn.
 • Genom en översyn av strukturen för förskolor ska kost- och städverksamheten minska sina kostnader. Barn- och utbildningsförvaltningen får motsvarande minskad ram för måltider.

Kultur, fritids- och teknikförvaltningen

 • Sänkt ambitionsnivå när det gäller skötsel och städning av vissa fastigheter och offentliga miljöer.
 • Färre men större sopkärl som förenklar tömning.
 • Något höjda avgifter och priser på Klitterbadet och andra anläggningar.
 • Enskilda fritidshusföreningar får inte längre möjlighet att söka bidrag.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

 • Ser över kostnader i samband med kontroller.
Beslut senast 30 november

Det här är alltså förvaltningarnas budgetförslag som den 14/10 förhandlats med de fackliga organisationerna. Beslut fattas i förvaltningarnas nämnder. Beslut ska vara fattat av respektive nämnd senast 30 november. Budgeten för 2021 börjar gälla efter årsskiftet.

Kontaktpersoner

Kommunstyrelseförvaltningen

Lars Fröding, kommundirektör, lars.froding@falkenberg.se 070-346 42 48

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stigert Pettersson, förvaltningschef, stigert.pettersson@falkenberg.se 072-143 54 76

Serviceförvaltningen

Kristina Kjellgren, förvaltningschef kristina.kjellgren@falkenberg.se 076-698 24 82

Socialförvaltningen

Johan Klingborg, förvaltningschef, johan.klingborg@falkenberg.se 073-867 41 74

Kultur, teknik- och fritidsförvaltningen

Maria Sjödahl, förvaltningschef maria.sjodahl@falkenberg.se 079-063 15 72

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Anders Ramberg, anders.ramberg@falkenberg.se 070-638 63 41


Ämnen: Kommun

Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".