2020-10-06 12:49Pressmeddelande

Förslag på ny internbudget för kommunstyrelsen

Nu har arbetat med att omsätta den beslutade rambudgeten för 2021 in i internbudgetar börjat. Arbetet sker nämnd för nämnd.

Förvaltningens förslag på hur kommunstyrelsen ska spara 5,5 miljoner kronor togs upp under kommunstyrelsens arbetsutskott tisdagen 6 oktober.

Förslaget i stora drag

Vakanser (fem stycken) kommer inte att återbesättas utan det blir i stället omorganisation och lägre ambitionsnivå på bland annat administration. Kommunstyrelsens stöd till biljettköp och aktiviteter som arrangerats av kommunens personalförening, Fågelfri, försvinner. Det innebär också att en halvtidstjänst kan få andra arbetsuppgifter som har mer direkt effekt i verksamheten.

Några tjänster flyttas: En tjänst går från Räddningstjänsten Väst till hållbarhetsavdelningen och en kommunikatör flyttas från utvecklingsavdelningen till barn- och utbildningsförvaltningen.

En omorganisation av planavdelningen, bygglovsavdelningen och hållbarhetsavdelningen innebär att tre avdelningar blir två; en plan-och bygglovsavdelning samt en strategi- och hållbarhetsavdelning. Detta innebär att en chefstjänst, som i dag är vakant, kan avvecklas helt.

I övrigt kommer kommunstyrelsen bland annat att spara genom att göra färre resor och avveckla medlemskap i några externa föreningar.

Beslut fattas 10 november

Beslut om den nya internbudgeten för kommunstyrelsen fattas 10 november.

Kommunstyrelsens internbudget är en del av den kommunala budgeten. Från och med i år fattades beslut om rambudgeten på kommunfullmäktige i juni. Under hösten fattar sedan varje nämnd beslut om sin internbudget. Alla beslut ska var fattade senast den 30 november.

Det är majoriteten (Framtid Falkenberg: socialdemokraterna, liberalerna, miljöpartiet och kristdemokraterna) som står bakom budgeten för 2021-23. De satsningar på välfärden som slogs fast för 2020 ligger kvar, medan vissa satsningar som till exempel ny- om- och tillbyggnader får vänta.

Arbetet med att göra en budget för 2021-23 har varit ovanligt svårt och osäkert på grund av de ekonomiska effekter som coronapandemin lett till.

Läs mer här: Budgeten 2021-23

Kontaktperson: Lars Fröding, lars.froding@falkenberg.se tel 070-346 42 48


Ämnen: Kommun

Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".