2022-06-28 16:44Pressmeddelande

Falkenbergs kommun för 2023-25 beslutad i kommunfullmäktige

28 juni är budgeten för Falkenbergs kommun 2023-25 beslutad av kommunfullmäktige. I budgeten märks till exempel satsningar på personalens pensioner, ökat fastighetsunderhåll och att satsningen på tidiga samordnade insatser i skolan blir permanent. Dessutom planeras det för ny skola, nya förskolor och ny infrastruktur.

– De satsningar vi gjort på välfärden ligger som en grund i budgeten. Vi gör satsningar så att vi ska nå kommunens mål. Med bättre pensioner blir vi en mer attraktiv arbetsgivare, genom att nå barn med tidiga insatser i skolan bygger vi samhället på lång sikt. Sedan är jag glad över att vi kommer lägga pengar på att rusta upp Doktorspromenaden vid Ätran – det kommer många att ha glädje av, säger Per Svensson(S), kommunråd i Falkenberg.

Budgeten når målen för 2023

Budgeten sträcker sig över en period om tre år. Under år ett och två når budgeten kommunens finansiella mål, under tredje året ligger den något under. Kommunfullmäktiges ena finansiella mål är att överskottet ska vara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunfullmäktiges andra finansiella mål är att soliditeten ska vara 30 procent.

– Det är väldigt svårt att förutsäga framtiden just nu, så det kan ändra sig. Vi kommer att bli påverkade dels av stigande räntor, dels av stigande priser. Det handlar bland annat om byggmaterial till våra investeringar, om mat och om transporter. De här osäkerheterna är en utmaning alla kommuner står inför. För kommuner som ska bygga mycket, och dit hör Falkenberg, kan utvecklingen påverka mer, förklarar William Hedman, ekonomichef i Falkenbergs kommun.

För kommunens bolag är resultatet (efter finansiella poster) budgeterat till 39,2 miljoner kronor.

Arbetet fortsätter i höst

Budgeten som beslutats består bland annat av nämndernas rambudgetar. Detaljerna kommer nämnderna att arbeta vidare med under hösten och fatta besluta om i november. I det arbetet kommer nämnderna bland annat att göra en verksamhetsöversyn, som är planerad redan i tidigare års budget. Där ska barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen minska med 0,6 procent och övriga nämnder med 1 procent.

Detta gör vi 2023

Läs mer om detaljerna i budgeten, vad som planeras 2023 och vilka investeringar som planeras framöver, och hitta den antagna budgeten i sin helhet här: gemigmer.info/omBudgeten2023-25

Kontakt:

Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande: 070-355 61 41

William Hedman, ekonomichef: 072-221 58 78

 


Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.