2021-04-20 09:50Pressmeddelande

Falkenberg växer med ny stadsdel

Falkenberg växer och därför planerar kommunen för en helt ny stadsdel. Stadsdelen får namnet Tröingedal och ligger nedanför Tröingeberg och utmed väg 767. Till en början planerar kommunen för mellan 270 och 470 nya bostäder, en F-9-skola och lokaler för handel, kontor och liknande verksamheter.

De senaste åren har antalet invånare i Falkenberg ökat. För att möta efterfrågan på nya bostäder och kommunal service planerar Falkenbergs kommun för en helt ny stadsdel, Tröingedal.

– Ett första steg är att vi nu tar fram en detaljplan för området. Detaljplanen möjliggör en F-9-skola, bostäder och lokaler för kontor, sällanköpshandel och liknande verksamheter som inte stör bostäderna, säger Rickard Alström, planarkitekt vid Falkenbergs kommun.

Hållbarhet är en av byggstenarna
Den nya stadsdelen ska byggas med hållbarhet i fokus. Det ska till exempel vara lätt att välja cykeln som transportmedlen, området ska förses med fjärrvärme och byggas så att det står emot kraftiga skyfall. Området ska ha olika typer av bostadsmöjligheter, till exempel flerbostadshus och radhus.

­– Vi har mycket höga ambitioner för framtidens skola och boende i Falkenberg. Vi vill bygga en hållbar stad där inget barn lämnas efter. Den här planen är ett bra exempel på just detta, säger Per Svensson (S), kommunråd.

F-9-skola i området
I området ska den nya Tröingeskolan byggas. Det blir en f-9 skola och byggstart blir under andra halvan av 2022. Skolan beräknas vara klar 2024. När skolan står färdig avvecklar kommunen Vinbergsskolan och Fajansskolan.

– Just nu pågår ett intensivt arbete tillsammans med arkitekt om hur skolan ska gestaltas och utformas. Vårt mål är att bygga en skola som uppfattas som liten fastän den är stor. Vi utgår från vårt lokalprogam och lägger stort fokus på att skapa en skolmiljö som präglas av goda lärmiljöer, trygghet och studiero, säger Stigert Petterson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen.

Tid att tycka till
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att detaljplanen ska ut på samråd. Samrådet börjar den 20 april och pågår till den 21 maj. Under samrådstiden är allmänheten, organisationer och företag välkomna att tycka till om planerna.  

Kort om detaljplaneförslaget

Bostäder
I området kan det bli från 270 till 470 nya bostäder, varav cirka 60 i radhus och resterande i flerbostadshus. Hur många bostäder det blir beror på om en framtida exploatör väljer att bygga bostadsparkeringar under eller över mark.

F-9-skola i området
I området ska den nya Tröingeskolan byggas. Det blir en f-9 skola och byggstart blir under andra halvan av 2022. Skolan beräknas vara klar 2024. När skolan står färdig avvecklar kommunen Vinbergsskolan och Fajansskolan.

Trygga cykelvägar för skolbarn
För att barn och unga ska kunna cykla till den nya skolan som planeras i området på ett tryggt sätt bygger kommunen flera nya gång- och cykelvägar i området. Kommunen tar även över ansvaret för vissa gång- och cykelvägar i den nedre delen av Tröingeberg från lokala vägföreningar.

Cykelväg till stationen och ny tunnel under gamla E6
För att underlätta för cyklister till och från Tröingedal möjliggör vi för en ny gång- och cykelväg längs Ätrastigen och en tunnel under väg 767.  Tunneln blir även viktig för barn som tar sig mellan den nya Tröingeskolan och Fajans.

Klimatsmart och lekvänligt
I den nya stadsdelen planerar kommunen en park på 10 000 kvadratmeter. I parken ska det bli en lekplats enligt planförslaget. Norr om Hällinge ringväg planerar vi in ett naturområde som kan ta hand om dagvatten och vatten från kraftiga skyfall. Det gynnar Tröingedal och delar av Tröingeberg.

Promenadstråk runt vatten
I områdets västra del finns det plats för en dagvattendamm. Runt dammen blir det möjligt att anlägga promenadstråk och gångvägar.

Trafikplats Tröingeberg behöver byggas om
Med stadsdelens bostäder och framtida arbetsplatser behöver trafikplatsen kring Tröingeberg byggas om. Detaljplanen möjliggör för en ny cirkulationsplats på Lasarettsvägen med anslutning mot väg 767 och Hällinge ringväg. Den nuvarande stopplikten ut mot väg 767 försvinner och ersätts med påfartsträckor om förslaget på detaljplan blir verklighet.

Kontaktpersoner: 

Rickard Alström, Ansvarig planarkitekt, tele: 0346 - 88 50 15, 076-721 31 28
Per Svensson (S), kommunråd, 070-355 61 41
Stigert Pettersson, chef barn- och utbildningsförvaltningen, tele: 072-143 54 76

Mer information finns här: https://gemigmer.info/om_Troingedal


Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.