2021-04-27 17:24Pressmeddelande

Årsredovisningen för 2020 godkänd av kommunfullmäktige

Falkenbergs kommuns årsredovisning är nu godkänd av kommunfullmäktige. Den redovisar ett överskott på 63 miljoner kronor. Det är långt över det budgeterade överskottet på 33 miljoner. Överskottet är en följd av att det kommit ovanligt mycket stadsbidrag i år.

Årsredovisningen är en sammanställning av kommunens uppfyllelse av de politiskt beslutade övergripande målen och kommunens ekonomiska resultat och ekonomiska ställning.

Förenklat kan man säga att redovisningen handlar om vad vi fått för pengarna under året i form av verksamhet och investeringar. Redovisningen ska också visa att kommunen har balans mellan intäkter och kostnader.

Statsbidragen påverkade årets resultat positivt

Den här årsredovisningen gäller för 2020. Budgeten för 2020 tog hänsyn till de utmaningar som Falkenberg delar med många kommuner i Sverige:

  • Ett ökat demografiskt tryck i form av ett ökat antal barn, unga och äldre.
  • De grupperna ökar i snabbare takt än antalet personer i arbetsför ålder.

På grund av de utmaningarna sattes ett lågt överskott, 33 miljoner. I de finansiella målen står det att överskottet ska vara 2 procent, det vill säga runt 53 miljoner.

Pandemin förändrade läget

Sedan kom pandemin och ändrade förutsättningarna ordentligt. Den ledde till ökade kostnader inom vissa verksamheter (som stor sjukfrånvaro och utrustning inom socialförvaltningen) och lägre inom andra (som stor frånvaro i skolan). Pandemin medförde också lägre intäkter från skatter än förväntat. Det beror på ökad arbetslöshet, att personer blivit permitterade och får lägre inkomst och att många inom till exempel besöksnäring arbetat väsentligt färre timmar. Vissa kostnader, till exempel för försörjningsstöd, har också ökat mer än budgeterat.

Bra resultat tack vare statsbidrag

– Det här blev ett minst sagt speciellt år ekonomiskt. Tack vare att vi, precis som andra kommuner, fått extra statsbidrag under året, har vi fått ett bättre ekonomiskt resultat än det låga vi räknat med, säger William Hedman, ekonomichef i Falkenbergs kommun.

Det handlar dels om generella statsbidrag som kom i början av året, före pandemin, dels om statsbidrag som kom senare för att täcka upp för ökade kostnader för till exempel utrustning och vikarier. Den statliga ersättningen för sjuklöner har också bidragit positivt till resultatet. Totalt slutade det med ett överskott på 63 miljoner.

Reserverar medel för att täcka upp för brister från 2020

I årets resultat finns ett förslag att 17 miljoner dedikeras till de ”skulder” som uppkommit under pandemin. Det handlar till exempel om utbildningsskuld i skolan när elever haft hög sjukfrånvaro och personalskuld inom omsorgen på grund av hög arbetsbelastning och vikariebrist.

– Vi vill att pengarna ska gå in i verksamheten där de gör bäst nytta, för brister som uppkommit under 2020. För elever som inte varit i skolan kan det till exempel bli aktuellt med extra undervisning, kompetensutveckling som uteblivit och förebyggande åtgärder för personal som jobbat hårt. Jag vet inte exakt vad pengarna ska användas till, men jag vet att det finns ett behov. Det har vi lyssnat på, säger Per Svensson(S), kommunråd i Falkenberg.

Målen delvis uppfyllda

I årsredovisningen står också hur väl kommunen nått upp till de mål som finns i vår styrmodell. Resultatet under 2020 blev delvis uppfyllt för alla tre målen.

  • Ett föredöme inom hållbarhet
  • Välfärd med god kvalitet
  • Västsveriges starkaste näringsliv

Kommunen har också två finansiella mål för god ekonomisk hushållning, ett resultatmål på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag samt ett soliditetsmål på 30 %. Budgeterat resultatmål för 2020 var 1,2 % och resultatmålet uppgick i bokslutet till 2,3 %. Soliditeten var budgeterad till 28,7 %, men uppgick i bokslutet till 28,8 %.

Ett av målen är alltså uppfyllt och, ett ligger något lägre. Sammantaget görs bedömningen att Falkenbergs kommun delvis har en god ekonomisk hushållning.

Vad händer nu?

Nu är årsredovisningen godkänd. Den är ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram en budget för 2022. Budgeten kommer att antas på kommunfullmäktiges möte i juni.

Här finns årsredovisningen 2020


Ämnen: Kommun

Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Per Svensson (S)
Kommunråd Falkenbergs kommun
Per Svensson (S)