2021-11-15 14:38Nyheter

PFAS långt under gränsvärdet eller icke spårbart i Borlängevattnet

Alla kommuner klarar åtgärdsgränsen för PFAS-halter i den kartläggning som Livsmedelsverket presenterat i dagarna. PFAS-analyser på Borlängevattnet har genomförts vid tre tillfällen sedan 2014.

PFAS är ett samlingsnamn för cirka 5 000 industriellt framställda kemikalier. De används i ett stort antal produkter och det tar extremt lång tid innan de bryts ner. Det gör att ämnena återfinns nästan överallt i miljön, både i vårt dricksvatten och vår mat.

Livsmedelsverket har nu genomfört en kartläggning av PFAS-halterna i kommunernas råvatten. Kartläggningen som presenterades 15 november och har uppmärksammats i media visar glädjande nog att ingen kommun överskriver dagens rekommenderade åtgärdsgräns på 90 nanogram per liter. Samtidigt konstateras det att flera kommuner inte genomför regelbundna analyser något det uppmanas till.

Regelbundna analyser

I Borlänge har PFAS analyserats under åren 2014, 2017 och 2020 för vattentäkterna i Lennheden, Tjärna och Frostbrunnsdalen. Falun som får sitt vatten från vattentäkterna i Lennheden och Tjärna omfattas alltså av analyserna för dessa två vattentäkter.

För vattentäkterna i Lennheden och Tjärna kunde inte PFAS uppmätas i detekterbara halter vid något av tillfällena.

I Frostbrunnsdalen uppmättes detekterbar halt för ett av de ingående PFAS-ämnena som analyserades. ”Summa PFAS-halt” för de PFAS-ämnen som analyserades var 10,7 nanogram per liter (2014), < 5 nanogram per liter (2017) och < 5 nanogram per liter (2020) vilket är långt under Livsmedelverkets nuvarande åtgärdsgränser på 90 nanogram per liter.


Om Borlänge Energi

Att leverera bekvämligheter till borlängeborna är ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Förutom att tillhandahålla el, elnät, fjärrvärme, stadsnät, vatten, avlopp, dagvatten och avfall i Borlänge sköter vi på Borlänge Energi även kommunens gator, vägar och grönområden. Vårt jobb är att leverera våra produkter 24 timmar om dygnet, med miljöriktig hantering, bra service och till så låga priser som möjligt. Men det är också ett ansvarsfullt åtagande som ställer stora krav – inte minst vad gäller miljön. Vi vill att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i. Idag och i många generationer framöver.