2023-05-31 07:45Pressmeddelande

Komplext att planera infrastruktur för vätgas

En karta över Jämtland och Västernorrland med befintliga och planerade vätgassatsningar utmarkerade. Befintliga och planerade vätgassatsningar i regionen är viktiga att väga in vid planering av tankstationer för vätgas

Industrier, järnväg, EU-krav och förväntad efterfrågan spelar in när strategiska punkter för vätgastankstationer kartläggs i Jämtlands och Västernorrlands län.

Att planera för vätgastankstationer i detta tidiga skede är jättespännande! Det känns extra viktigt att de första stationerna hamnar rätt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för framtida användare av vätgasfordon, säger Karin Axelsson på WSP.

Projekt Förnybart i tanken har upphandlat konsultföretaget WSP för att analysera var det är mest strategiskt att placera vätgastankstationer för tunga fordon i Jämtlands och Västernorrlands län.

Som en grund för analysen har WSP bland annat sammanställt data över trafikflöden i länen, kartlagt befintlig och planerad vätgasverksamhet samt genomfört en rad intervjuer med privata och offentliga aktörer. Dialog runt preliminära förslag har förts inom ramen för arbetsgruppen för vätgas i transportsektorn som drivs genom ett samarbete mellan Förnybart i tanken och Inlandsbanan inom ramen för initiativet Fossilfri konkurrenskraft.

Under våra arbetsgruppsmöten har det varit en bred kompetens runt vätgas, och dialogen i gruppen har varit värdefull. Syftet med arbetsgruppsmötena är att skapa samverkan och påskynda utvecklingen, och känslan är att dessa möten har bidragit med det, berättar Sara Nordstrand i Förnybart i tanken.

Den 20 juni presenteras resultatet av utredningen vid ett webbinarium inom ramen för arbetsgruppen. Då det finns många bra förslag på placeringar föreslår WSP fem olika vägval för hur uppbyggnaden av vätgastankstationer i Jämtlands och Västernorrlands län kan gå till;

  1. Att säkerställa så stor täckning av länen som möjligt med stationer längs med de mest trafikerade vägstråken och följa kommande lagstiftning i AFIR.
  2. Att bygga tankstationer som knyter samman upptagningsområdet med planerade satsningar i angränsande län och med Norge.
  3. Att koppla tankstationerna till Inlandsbanan som satsar på att bli en transportör av vätgas till de stora satsningarna i norr.
  4. Att koppla tankstationer till vätgasproduktion eller tillgänglig elkraft för att korta distributionsvägar.
  5. Att satsa på ett mer avgränsat område med flera tankstationer längs E14 för redundans.

När flera faktorer vägs ihop är det inte bara städer som lyfts fram som strategiskt viktiga för den nya tankinfrastrukturen, utan även mindre orter som Brunflo, Hoting, Ullånger, Docksta, Älvros och Alby.

Utvecklingen runt vätgas är i ett tidigt skede. Vi hoppas att den här utredningen kan bli ett viktigt bidrag till alla som planerar för morgondagens infrastruktur för vätgas, säger Sara Nordstrand.

För mer information:
Sara.Nordstrand@regionjh.se
Karin.Axelsson@wsp.se

Anmäl dig till webbinariet den 20 juni via länken

 

Projekt Förnybart i tanken stöttar omställningen till en fossilfri fordonsflotta med fokus på tung trafik. Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen i Västernorrland, Region Västernorrland och Biofuel Region.

Logga RVN+FiT

 


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar nio personer i Umeå.