2013-10-14 19:13Pressmeddelande

Drivmedelsmarknaden bör vara 25% förnybar år 2020!

Målet för biodrivmedel bör vara 25 procent av drivmedelsmarknaden år 2020, för att vi ska kunna nå en fossiloberoende transportsektor 2030 och ett klimatneutralt Sverige helt utan fossila bränslen år 2050. Det kravet framförs av nätverket Biodriv, ett nybildat nätverk för företagen i biodrivmedelsbranschen där även BioFuel Region ingår, i en inlaga till FFF-utredningen (utredningen för fossilri fordonsflotta).

- Utan långsiktiga styrmedel är det svårt att få fram biodrivmedel. Alla är överens om att vi på sikt kommer att se en flora av helt nya produkter som produceras av skogsråvara. Men för att nå dit så måste vi få till politiska styrmedel. Vi i BioFuel Region kan nu tillsammans med Biodriv bredda vår opinionsbildning. Många olika aktörer som går samman bli mer kraftfulla. Inom Biodriv kommer vi också att forma gemensamma budskap och det behövs för att nå framgång, säger Arne Smedberg, VD BioFuel Region. 

Ett 25-procentsmål innebär att vi fortfarande 2020 är till tre fjärdedelar beroende av importerade fossila drivmedel. Och vi har då fortfarande stora utsläpp av koldioxid från trafiken. För att minska beroendet av fossila bränslen och reducera utsläppen gäller det att snabbt komma igång med investeringar i förnybar drivmedelsproduktion. Därför är det viktigt att nu formulera ett högre mål och starka styrmedel. De underlag som tagits fram inom FFF-utredningen visar att vi kan producera 25 – 30 TWh biodrivmedel från svensk råvara. En ökad inhemsk produktion av biodrivmedel har positiva effekter för handelsbalansen och ger arbete och utveckling av näringslivet i hela Sverige. 

Biodriv är ett samarbete mellan företag och organisationer som arbetar med biodrivmedel och har startats på initiativ av Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. I Biodriv finns producenter av etanol, biodiesel och biogas, företag som utvecklar nya, avancerade biodrivmedel från skogsråvara, råvaruleverantörer, fordonstillverkare och distributörer av biodrivmedel. BioFuel Region är en del i Biodriv.

För mer information
Arne Smedberg, VD BioFuel Region
arne.smedberg@biofuelregion.se


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg