2018-11-28 15:25Nyheter

Sveriges regioner visar framfötterna också i Bryssel

null

Genom att samla sig till en gemensam röst sprids nu kunskap och erfarenhet om hur bioekonomisektorn i Sveriges regioner kan bli ännu starkare. Både nationellt och i Europa. För att öka effektiviteten och utvecklingstakten för ett fossilfritt Sverige samarbetar tolv regioner inom projektet Bioekonomi – regioner i samverkan. Nu får vi kvitto på att vårt arbete är intressant.


– EU tycker att vårt sätt att samarbeta är lovvärt och vill att andra länder ska starta liknande initiativ. Därför är vi inbjudna att berätta om detta vid nästa träff för den bioekonomiska panelen i Bryssel 29 november. Fröet till vårt nätverk såddes när den europeiska panelen för bioekonomi startade för två år sedan. Där påtalade representanter från EU vikten av att starta upp nationella och regionala nätverk. Vi har nu gjort det och är stolta över att få visa upp vad vi gör, säger Magnus Matisons, projektledare för Bioekonomi – regioner i samverkan.

Västerbotten och övriga norra Sverige är skogslän och den skogliga bioekonomin är mycket viktig. Här finns resurser både i form av skog och ett väl utvecklat kunnande i hela skogsnäringens värdekedja från skogsbruk och skogsmaskiner till förädling av trä till papper, sågade trävaror och trähus. Sedan har vi redan nu exempel på helt nya produkter som kan ersätta det fossilbaserade. 

Arbetet belyser hur viktig vår befintliga bioekonomi är i regionerna. Skogens framtida möjligheter förstärks i styrdokument så att vi tillsammans kan öka utbytet av vår skog och ge kommuner, akademi och företag bra förutsättningar för att utvecklas vidare, säger Arne Smedberg, vd BioFuel Region 


Hur kan vi bättre stödja en bioekonomi, dvs en ekonomi där produktionen är mer biobaserad och cirkulär?

Gemensamt för alla regioner är behovet av regionala strategier, t ex kring livsmedelsförsörjning och skog. Här har redan livsmedelsstrategin stärkts genom samarbete med fler regioner än de som ingår i nätverket. Näst på tur är skogsstrategin. Detta är något som alla regioner i Sverige drar nytta av.

– Vi håller på att ta fram strategier både för att utveckla livsmedelsnäringen och skogsnäringen i Västerbotten och tanken är att strategiarbetet ska bidra till att påskynda utvecklingen. Vi har ett ansvar för kommande generationer att bidra till att förse oss med hållbara produkter från skog och jord, säger  Lena Friborg, Miljö- och energistrateg vid Region Västerbotten.

Nätverket har nu arbetat fram regional bioekonomi statistik för samtliga Sveriges regioner. Detta för att regionerna ska få bättre verktyg att stödja och utveckla sin bioekonomi utifrån sina specifika förutsättningar. Målsättningen är att lägga grunden till en ny nationell standard och att kontinuerligt göra jämförbara analyser. Verktyget kommer att lanseras efter årsskiftet och är ett bra exempel på resultat från samarbetet som redan har rönt stor nationell uppmärksamhet och även i Europa.


Fakta om Bioekonomi – regioner i samverkan
Region Västerbotten leder tillsammans med BioFuel Region projektet där 12 av Sveriges regioner samarbetar för att öka effektiviteten av det regionala arbetet med bioekonomisk utveckling. Detta genom att arrangera aktiviteter för att sprida kunskap om bioekonomi och påverka de politiska processer som pågår, både nationellt och i EU. Projektet startade sommaren 2017 och pågår fram till 2020. Det finansieras av regionerna själva och Tillväxtverket med en total budget på 3,6 miljoner kronor.

Läs mer om nätverket här!

För mer information:
Magnus Matisons, Projektledare, BioFuel Region
070-352 44 94, magnus.matisons@biofuelregion.se 


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg