2015-08-26 17:31Nyheter

Forest Refine - vad hände sen?

null

Ett år har nu gått sedan projektet Forest Refine avslutades och vi vill gärna berätta om hur resan fortsätter. När vi summerade projektet och skrev syntesen blev det allt tydligare att terminaler kommer att få en allt viktigare roll i framtiden. Vi har därför tillsammans med våra finska och norska partners utvecklat dessa idéer till en Botnia Atlantica ansökan "BioHub" som nu är inne för beredning. BioHub kommer att lansera nya affärs- och hanteringsmodeller för att styra materialflöden från skogen till industrin via terminaler. Detta för att bättre kunna möta de nya industriernas råvarukrav och för att öka värdet på biomassan. Vi tror att detta är särskilt viktigt för att långsiktigt säkerställa värdet på skogen i inlandet. Därför är terminalerna i Bastuträsk och Storuman involverade i projektet.

Inom projektet Platsvarumärke Norr pågår arbetet med att synliggöra norra Sverige som en världsunik plats för utveckling av nya produkter och tjänster från skogen. Längs Norrlandskusten finns fyra universitet som forskar på förädling av biomassa till framtidens högvärdiga produkter, kemikalier och biodrivmedel. Här finns även ett 30-tal pilotanläggningar i syfte att generera ny kunskap på samma område. I Örnsköldsvik och Piteå finns två världsunika demonstrationsanläggningar för tillverkning av biodrivmedel. I Piteå finns även en kommersiell anläggning för tillverkning av diesel från råtallolja som efter förädling kan tankas hos Preem i form av deras Evolution diesel. I Holmsund startas nu en demo-anläggning för tillverkning av ”grönt” kol som direkt kan ersätta fossilt kol, men även förädlas vidare i processer som nu utvecklas i regionen.

Det saknas dock långsiktiga och stabila energipolitiska spelregler för de nya innovationerna. Vi jobbar därför fram en nationell påverkansplattform som ska visa på vad som behövs för att detta ska ta fart och det gör vi nära samråd med regionens aktörer.

Skogen är nyckeln till en utvecklad bioekonomi. Utvecklingen av den biobaserade ekonomin måste fortsätta där vi stimulerar en ökad inhemsk förädling av sågade trävaror samt ett ökat byggande i trä. Vi behöver också stimulera en fortsatt utveckling av nya biobaserade material, kemikalier och biodrivmedel. En utvecklad bioekonomisk strategi gör att skogsnäringen i Västerbotten kan utvecklas och påskyndar resan mot ett fossilfritt Sverige.

Men det finns starka politiska krafter inom EU som vill begränsa bioekonomins utveckling. Det påverkansnätverk som startade inom ramen för Forest Refine omfattar nu också finska och svenska aktörer från också näringsdepartement. Vi samarbetar t ex med att ta fram gemensamma positionspapper och att påverka EU.  

Vi har under året utvecklat samarbetet med Svebio och vi vill här flagga för en internationell konferens som de arrangerar i Stockholm på Arlanda. Där kan vi utlova hetaste nytt på området AVANCERADE BIOBRÄNSLEN och i vimlet kan du leta upp vår VD, Arne Smedberg för att få rykande nyheter om vårt arbete på BioFuel Region. Läs mer om konferensen; Advanced BioFuels den 16-17 september på Arlanda i Stockholm

Resan mot ett Fossilfritt Norrland fortsätter och det händer bra grejer! En god nyhet är att du redan idag kan tanka biobränslen i din dieselbil, t ex Evolution diesel och här ser du var i norra Sverige tankställena finns!

Vi ser fram emot vad vi kan åstadkomma tillsammans hälsar Magnus Matisons, Processledare Skog BioFuel Region


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg