2018-01-30 09:28Nyheter

EU och alternativa drivmedel i norr

null

Efter en inbjudan från EU fick BioFuel Region i december presentera sitt arbete för att öka användningen av alternativa drivmedel i norra Sverige. Anna Säfvestad Albinsson lyfte fram ett antal framgångsrika projekt vi har arbetat med för att etablera tankställen för biogas och laddstationer för elbilar, men också utmaningar med att utveckla affärsmodeller för alternativa drivmedel.

EU:s ambition är att ett etablera sk flaggskeppsprojekt inom de nio stomnätskorridorerna, Atlantic, North Sea-Mediterranean, Baltic-Atlantic och Scandinavian-Mediterranean (ScanMed). Detta ska öka samordningen mellan medlemsländerna och bidra till en enhetligare och effektivare implementering av alternativa bränslen enligt DAFI*. Syftet med seminariet var att ta nästa steg och skynda på utbyggnad av laddstationer och tankställen för biogas och vätgas. Seminariet var fullsatt och förutom korridorkoordinatorer så deltog representanter från DG Move, INEA och många TENT-T och CEF-projekt. Från Sverige deltog Anna Säfvestad Albinsson, Gustav Malmqvist (representerade Stockholm Stad), Britt Karlsson-Green från Great-projektet och Åse Bye från Vätgas Sverige.

I ScanMed-korridoren ingår södra Sverige och södra Finland. Även om norra Sverige formellt inte ingår i korridoren så var BioFuel Regions arbete av högsta intresse den här dagen. E4:an runt Bottenviken är en av EUs prioriterade vägar och skulle kunna ingå i något av de planerade flaggskeppsprojekten och bidra med goda exempel. Att norra Sverige och norra Finland formellt inte ingår i någon korridor är förhoppningsvis en övergående brist eftersom det pågår ett arbete med att få Botniska korridoren inkluderad i ScanMed-korridoren i den nya CEF-förordningen som ska gälla från 2021.

BioFuel Region (BFR) är unik genom att föreningen är ett partnerskap mellan offentliga aktörer och privata företag i form av både transportföretag, drivmedelsföretag och energibolag. Det gör BFR till en bra nod för utvecklingsprojekt inom alternativa drivmedel där det behövs både producenter och användare för att bygga upp en marknad.

Anna Säfvestad Albinsson berättade om erfarenheterna från det avslutade TEN-T-projektet BioGaC (www.biogac.eu). Projektets partners byggde ett antal tankstationer för biogas utefter norrlandskusten och tog fram en guide för vad man bör tänka på för att bygga upp en marknad för biogas (CNG/CBG) som fordonsbränsle. Hon berättade också om det nya initiativet, Bothnia Green Fuels, som är ett utvidgat samarbete med aktörer i Finland kring tankstationer för de alternativa bränslena biogas, etanol och HVO som i sig skulle kunna vara ett flaggskeppsprojekt.

-Den stora lärdomen från dessa projekt är att det inte räcker med investeringsstöd för tankinfrastruktur vilket bekräftades av många deltagare på mötet. Stödsystemen behöver t. ex bli bättre på att minimera affärsrisker under hela avskrivningstiden för dem som ska investera i nya fordon, säger Anna Säfvestad Albinsson

Förstudien Bothnia Green Fuels finansieras av EUs regionala fonder i Övre Norrland. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Fakta om Direktivet för Alternativa bränslen 2014/94/EU (DAFI)

Varje medlemsstat ska anta ett nationellt handlingsprogram för utvecklingen av marknaden för alternativa drivmedel inom transportsektorn och utbyggnaden av den tillhörande infrastrukturen. Denna handlingsplan antogs av Sveriges regering den 17 november 2016. Läs Sveriges handlingsplan här.

Dessa strategier eller nationella politiska ramverk sätter upp nationella mål för att införa nya laddnings- och tankstationer för olika typer av rena bränslen såsom elektricitet, vätgas och naturgas, och även för olika former av stödåtgärder. EU-kommissionens roll blir att bistå medlemsstaterna med att samordna genomförande av åtgärderna.

Tanken är att medlemsländernas strategier sammantaget och på lång sikt ska ge säkerhet för privata och offentliga investeringar i fordons- och bränsleteknik samt för infrastrukturuppbyggnad.

Deadline för att ha infrastrukturen på plats varierar mellan år 2020 och 2030 beroende på vilken typ av bränsle och fordon det rör sig om och även utbyggnadsområde. Direktivet föreskriver t ex att senast år 2020, bör medlemsländerna installera laddnings- och tankställen för elbilar och bussar som använder komprimerad naturgas (CNG) i städerna och förorter.

Direktivet föreskriver att gemensamma tekniska standarder skall tillämpas för att säkerställa driftkompatibilitet. För finansieringen väntas privat investering spela nyckelroll. Även offentliga stödåtgärder är möjliga under förutsättning att dessa är förenliga med EU:s statsstödsregler. Relevanta åtgärder är stödberättigade till EU-finansiering från CEF och Horizon2020.


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg