2022-06-16 07:33Nyheter

Energi i alla former

null

Den 11 maj 2022 bjöd vi in våra medlemmar till våra årliga stämmor. Janet Ågren, Umeå kommun, var ordförande för årsstämman för föreningen BioFuel Region och vår bolagsstämma. Därefter var det dags för en konferens där vi fokuserade på självförsörjning av energin vi behöver i fråga om mat, värme, el och drivmedel med det pågående kriget i Ukraina som kuliss. Direkt från Bryssel fick vi en överblick av EU-lagstiftning inom skog och bioenergi och vi fick också inblick i hur påverkansarbetet gentemot EU-kommissionen har bedrivits. Utifrån temat självförsörjning presenterades en spaning efter fossilfria drivmedel med fokus på flyget. Avslutningsvis kan du läsa en översikt av vad vi gör på BioFuel Region samt en uppmaning till att kontakta oss om vad vi kan göra tillsammans.

Erika Berg och Camilla Adolfsson, säkerhetssamordnare i Umeå kommun, berättade om Umeå kommuns arbete med kontinuitetsplanering för att hantera kriser parallellt med ordinarie uppdrag. Arbetet exemplifierades utifrån den fjärde Corona-vågen då kommunen sattes i stabsläge för att kunna upprätthålla barn- och äldreomsorgen då personal omdisponerades. En utmaning för alla kommuner är att strategiskt arbete har fått stå tillbaka när organisationen varit upptagen med hantering av händelser. Omvärldsläget har ökat trycket på att intensifiera arbetet med att rusta inför höjd beredskap.

Magnus Matisons, BioFuel Region, med Richard Pellny, Ö-viks energi, Ulf Hedqvist Skellefteå Kraft och Johan Söderberg, Umeå Energi samtalade om kraftvärmens betydelse och utveckling för energiförsörjningen. Magnus inledde med att ge en aktuell översikt av kraftvärmens betydelse i Sverige och betonade hur viktig kraftvärmeverken är för vår självförsörjning av el och värme.

Rickard Pellny, Öviks Energi, berättade om den unika satsningen på produktion av e-metanol som fartygsbränsle som görs i Ö-vik där koldioxiden från kraftvärmeverket och vätgas ska användas för att i första läget producera cirka 50 000 ton e-metanol per år. Maersk har redan beställt båtar. Efter detta följde ett panelsamtal om hur kraftvärmen kan utvecklas.

Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten, berättade om den kraftiga prishöjningen på insatsvarorna för jordbrukare. I december 2021 var prisökningen 4,2 miljarder kronor och i januari 2022 5,6 miljarder mest på grund av bränslepriserna. Efter Rysslands invasion av Ukraina och de sanktioner som EU lagt har även kostnaden för utsäde och gödsel stigit kraftigt. Innan vi gick med i EU hade Sverige en självförsörjningsgrad på livsmedel på 75 procent. Nu är den siffran nere på 50 procent och i Norr- och Västerbotten producerar vi livsmedel som motsvarar cirka 900 kalorier per dag för de som bor i länen.

Emma Wiesner (C), EU parlamentariker, gav en överblick på EU-lagstiftning inom skog och bioenergi. Den gröna given har mynnat ut i Fit-for-55 med LULUCF (kolsänkan i EU), RED (hållbarhetsdirektivet) och ETD (energiskattedirektivet). Strategin för biologisk mångfald har mynnat ut i Skogsstrategin, Avskogningsförordningen och Naturrestaureringslagstiftning och Taxonomin har mynnat ut i delegerade akter om klimat, biologisk mångfald, vatten, partikelutsläpp och cirkulär ekonomi samt Social taxomomi. Hon konstaterade att skogen och framförallt bioenergin är väldigt ifrågasatt och uppmanade till starkt engagemang och påverkan i processen som nu pågår i EUs arbete med ”sustainable carbon cycles”.

Åsa Ågren Wikström, (M) ledamot i Regionkommittén och ansvarig rapportör för LULUCF/ESR, berättade om sitt arbete med att ta fram Regionkommitténs yttrande för revideringen av dessa lagar, vilka är en del av Fit-for-55 paketet. I stället för kommissionens förslag på ett övergripande unionsmål på 310 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år varav Sveriges del var cirka 47 föreslog hon ett unions mål på 225 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år och ytterligare delmål för varje medlemsstat, grundade på deras potential. Förslaget gick inte igenom men hon fick igenom att man inte bör koppla ihop LULUCF med jordbrukssektorn utsläpp av andra växthusgaser än koldioxid.

Eva Fridman och Magnus Matisons, BioFuel Region spanade efter fossilfria drivmedel med fokus på flyget och konstaterade det behövs tydligare politik och incitament för att få igång drivmedelsproduktion baserad på skogsråvara för både väg och flyg men att det trots det finns väldigt intressanta satsningar i olika utvecklingsskeden i vår region exempelvis:

  • Sundsvall: SCA Östrand Biorefinery –som fått miljötillstånd för 300 000 ton biodrivmedel
  • Sollefteå: Elektrobränslen – 10 % av behovet för inrikesflyget
  • Östersund: SAF (sustainable aviation fuel) mm
  • Piteå: Treepower- SAF ca 850 GWh
  • Örnsköldsvik: Öviks energi/Liquid Wind marint bränsle, 50 000 ton emetanol
  • Örnsköldsvik: Sekab - uppskalning av CelluApp

Medskick var att vi måste arbeta inom EU för att få acceptans för vår bioenergi och arbeta för att elektrobränslen ska produceras med biogent kol.

Johan Lagrelius, BioFuel Region presenterade en översikt av vårt arbete utifrån rubriken; BioFuel Region från moln till mull. Under 2021 har vi varit aktiva i alla väderstreck och i de fyra nordligaste länen. Här ingår också opinionsbildning och det som hamnar mellan stolarna. Nätverkande och samverkan är en röd tråd i följande engagemang: Bioekonomi i norr, EU North Sweden, Trädbränsle, Tillgängliga laddplatser, Fordon, Tillgänglighet, Vita vägar, Elektrifieringslöften och piloter. Mer information finns att läsa i Verksamhetsberättelse 2021.

Arne Smedberg, BioFuel Region avslutade konferensen med att vända sig till deltagarna med följande fråga och uppmaning;

Vilka nya utmaningar ser ni i omställningen som ni önskar stöd och hjälp med från BioFuel Region? Vi ser fram emot att ni kontaktar oss för att resonera vad vi kan göra för våra medlemmar och vi hälsar också nya medlemmar välkomna!


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg
Fredrik Alm
Projektledare
Fredrik Alm