2013-03-20 13:38Nyheter

Andra halvlek i Forest Refine

null

Vilka drivmedel, kemikalier och nya produkter som idag görs av fossila ämnen kan i framtiden ersättas av gran, tall och björk? Nu är det dags för andra halvlek i det gränsöverskridande projektet, Forest Refine och här kommer en översiktlig resultatrapport. Målet är att visa på vilken typ av bioraffinaderier som har störst förutsättningar att lyckas i regionen samt hur en effektiv råvaruförsörjning kan se ut. 


Det unika med vårt finsk-svenska projekt är att vi arbetar gränsöverskridande, mellan länder och forskningsdiscipliner. Vi sammanför kunskapen om skog från Sverige och Finland och förenar två olika forskningsdiscipliner, skogsvetenskap och kemi.

Framtidens bioraffinaderier är en ny bransch och därför har vi behövt komplettera den forskning som finns om t ex råvarupotential utifrån volym och energiinnehåll med att ta reda på hur den kemiska balansen ser ut i de tre vanligaste trädslagen i regionen; gran, tall och björk. Det finns mycket kunskap om hantering av stamved men det kan också vara intressant för ett bioraffinaderi att titta på vad som finns i grenar, bark och stubbar och hur det kan förädlas på bästa sätt.

Matnyttigt ur den befintliga kunskapsbanken har vaskats fram och använts till att lägga grunden för de praktiska försök som nu genomförs. Hur kan man skörda, transportera, mellanlagra, sönderdela råvaran och med vilka maskiner? Maskintester görs i båda länderna och i april väntas två maskiner till Finland som ska lära oss mer om hur man kan avbarka med en kedjeslaga och hur kärnan i stubbar kan skördas med minimal markpåverkan. (Se artikelfoto). Tester görs på allt från energiåtgången vid sönderdelningen till råvarans innehåll av extraktivämnen och hur lagringen och sönderdelning påverkar detta innehåll. Hur länge kan materialet ligga ute i skogen utan att ämnena försvinner?

Grunden är nu lagd för en systemanalys där råvaruförsörjningen till ett par fiktiva bioraffinaderier med specifika råvarukrav genomförs. Detta görs i samband med bioraffinaderiaktörer.

BioFuel Regions roll är koordinera och kommunicera i detta projekt som finansieras av Botnia Atlantica. Forskningen bedrivs i Sverige av SLU, Institutionen för skogliga biomaterial och teknologi och Processum AB. Partners i Finland är Skogsforskningsinstitutet (Metla), Karleby universitetscenter Chydenius, Centria yrkeshögskola, Mellersta Österbottens Landsbygdsinstitut.

Vår andra halvlek sträcker sig till april 2014. Vi laddar nu för de spännande försök som snart genomförs i Finland och ser fram emot åt att få kommunicera resultaten till en bredare publik via vårt nyhetsbrev och vår hemsida men också vid vårens Forest Refine konferens som går av stapeln i Finland den 14 maj. 

De allra senaste forskningsresultaten och aktiviteterna hittar du på: www.forestrefine.se

Magnus Matisons

projektledare Forest Refine

Barbro Kalla

kommunikatör Forest Refine i Sverige


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg