2020-04-16 06:49Pressmeddelande

Sverige tar ytterligare steg mot gemensamt avfallsspråk

Exempel på skyltar

Just nu pågår arbetet med att skapa ett gemensamt nordiskt skyltsystem för avfallshantering och i helgen tas nästa steg i Sverige. Då skyltas tre återvinningscentraler i Umeå, Göteborg och Stockholm upp, för att testa det nya symbolspråket. 

2017 lanserade Danmark en nationell standard. Redan är 89 av Danmarks 98 kommuner anslutna. Det danska systemet har nu anpassats för svenska förhållanden och tester av symboler och skyltar genomförs för fullt. Det är viktigt att symbolerna fungerar överallt, så väl på återvinningscentraler som vid fastighetsnära insamling, på stan och på produkter. I helgen startar de första testerna på återvinningscentraler i Umeå, Stockholm och Göteborg. 

Idag finns inget gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige. Detta har lett till att det idag finns många olika sätt att benämna olika avfallsfraktioner och att utforma sina skyltar på. Olika system på olika ställen gör det svårare för kunderna att göra rätt.

- Det har länge funnits en önskan om ett gemensamt skyltsystem för hela Sverige, med samma symboler, färger och benämningar på avfall. Nu tar vi fram ett sådant för hela Norden! Vi hoppas att vi med tydligare kommunikation får en ökad förståelsen och därmed en ökad sortering och återvinning. Det ger i slutändan ökade möjligheter att nå våra återvinningsmål och en mer cirkulär ekonomi, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige. 

Sedan tidigare har det gjorts tester i miljörum och ställts frågor till allmänheten, både på stan och via webbenkät. Det förs också nära samtal med producenter och förpackningsindustrin eftersom symbolerna ska tryckas på förpackningar och produkter, som sorteringsinformation. 

Det nya skyltsystemet ska lanseras i Sverige sommaren 2020. 

Fakta om projektet

Branschorganisationen Avfall Sverige arbetar under 2020 fram ett nordiskt system av färger, symboler och namn för avfallssortering, tillsammans med nordiska systerorganisationer. Målet är att skyltningen av avfallshanteringen ska se likadan ut i hela Sverige och i Norden. Syftet med det nya systemet är att fler ska tycka att det är lätt att sortera rätt. Läs mer på https://www.avfallsverige.se/aktuellt/avfallsterminologi-och-symboler-for-hushallsavfall/Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.


Kontaktpersoner

Anna-Carin Gripwall
Kommunikationschef
Anna-Carin Gripwall