2023-09-28 08:00Pressmeddelande

Sverige får nyckelroll att stärka avfallshanteringen i u-länder

Mindre än 20% av världens avfall återvinns.
De 50 största deponierna påverkar varje dag 64 miljoner människors liv.
2050 kommer världens avfall att ha ökat med 70% jämfört med 2016.Statistik över världens avfallshantering.

Avfall Sverige har, tillsammans med FN:s utvecklingsprogram, UNDP, och Smart City Sweden, tagit fram en digital utbildning kring hållbar avfallshantering. Målgruppen är beslutsfattare och yrkesverksamma i utvecklingsländer som vill skapa en hållbar avfallshantering, minska såväl mängden avfall som sin lokala och globala miljöpåverkan.

Mängden avfall i världen ökar ständigt och förväntas öka med 70 procent till 2050 procent jämfört med 2016. Största delen av avfallet hamnar på soptippar, vilket innebär att stora mängder resurser slösas bort – mindre än 20 procent återvinns idag. Bristande fallshantering leder till negativa effekter på människors hälsa, naturen och klimatet med risk att mark, luft och dricksvatten förorenas.

Idag, den 28 september, lanserar Avfall Sverige, FN:s Utvecklingsprogram (UNDP) och Smart City Sweden en digital utbildning som ska bidra till att vända denna negativa utveckling. Kursen ger en introduktion till hållbar avfallshantering och visionen om att inget avfall ska uppstå – zero waste vision – och visar praktiska exempel från kommuner om hur förbättringar kan nås. Syftet är att sprida kunskap, erfarenheter och verktyg till beslutsfattare och yrkesverksamma lokalt och nationellt i utvecklingsländer världen över. Kursen är gratis.

– Med ett gemensamt åtagande att främja hållbar avfallshantering har Avfall Sverige, UNDP och Smart City Sweden utvecklat denna digitala utbildning för att möta utmaningar och skapa möjligheter inom avfallshantering världen över. Vi vill bidra till att utveckla en hållbar avfallshantering, till gagn för människors hälsa, för att spara resurser, skydda miljön och minska klimatpåverkan, säger Tony Clark, VD för Avfall Sverige.

– Den ständigt ökande mängden avfall påverkar alla, men det finns lösningar och bästa praxis som kan spridas för att bidra till att hantera problem inom avfallshantering. Kursen är ett bra första steg för att komma igång med avfallshantering och få inspiration från andra, säger Gina Aspelin Hedbring, projektledare på Smart City Sweden.

– Undermålig avfallshantering utgör ett hot mot människors hälsa och miljön. Soptippar är inte en långsiktig lösning, säger Xiaofang Zhou, direktör för UNDP:s Chemicals and Waste Hub. Vi behöver en ny strategi för att minska mängden avfall som uppstår och för att öka återvinningen och cirkulariteten. Den här kursen är ett utmärkt verktyg för att öka medvetenheten och kunskapen som behövs för att påbörja förändringsarbetet.

 Snabba fakta om avfall:

• År 2020 uppstod 2,24 miljarder ton avfall globalt. Det motsvarar ett fotavtryck på 0,79 kilo per person och dag.
• Varje dag genereras 3,5 miljoner ton plast och annat restavfall – en tio-faldig ökning jämfört med för 10 år sedan.
• Cirka 40% av allt avfall hamnar på soptipp. De 50 största soptipparna globalt påverkar 64 miljoner människor.

Utbildningen

Vad: Kursen fokuserar på centrala aspekter av hållbar avfallshantering och betonar dess avgörande roll för att uppnå en cirkulär ekonomi. Den ger insikter om betydelsen av hållbar avfallhantering och syftar till att öka förståelse för avfallshanteringens påverkan på samhället, miljön och klimatet.

Varför: Kursen kommer att ge deltagarna kunskap och verktyg för att utveckla en mer hållbar avfallshantering, den ska öka kunskapen och beslutsförmågan inom området hållbar avfallshantering.

Hur: Kursen är tillgänglig via zerowastevision.com och en tar ca 40-60 minuter att genomföra.

Var: http://zerowastevision.com/
Kostnad: Gratis

För mer information, www.avfallsverige.se/fragor-vi-driver/internationellt-samarbete/
zerowastevision.com

Tony Clark, vd Avfall Sverige, Tony.clark@avfallsverige.se,
Anna-Carin Gripwall, Kommunikationschef Avfall Sverige, acg@avfallsverige.se

 

Om Förenta Nationernas Utvecklingsprogram (UNDP):

UNDP arbetar för att minska fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. Genom att arbeta med vårt breda nätverk av experter och partners i 170 länder hjälper vi länder att bygga integrerade, varaktiga lösningar för människor och planeten. Läs mer på undp.org eller följ oss på @undp.
Kontakt: sangita.khadka@undp.org

Om Avfall Sverige:

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.
Kontakt: Weine Wiqvist, senior rådgivare, weine.wiqvist@avfallsverige.se

Om Smart City Sverige:

Smart City Sweden är en plattform som initierar samarbete mellan Sverige och andra länder inom smarta och hållbara stadslösningar. Vi tar emot internationella delegationer på beslutsfattande nivå som är intresserade av att implementera svenska lösningar i sin lokala kontext. På våra kontor erbjuder vi skräddarsydda studiebesök, workshops och möten inom områden som avfallshantering, energi, vatten och mobilitet. Läs mer på smartcitysweden.com eller följ oss @SmartCitySweden.
Kontakt: Gina Aspelin Hedbring, projektledare, gina@smartcitysweden.com


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning. Avfall Sveriges hantering av personuppgifter enligt GDPR, regleras genom vår Integritetspolicy, som du hittar du på vår hemsida.


Kontaktpersoner

Tony Clark
Vd
Tony Clark
Anna-Carin Gripwall
Kommunikationschef
Anna-Carin Gripwall