2023-10-05 07:00Pressmeddelande

Svenska experter i banbrytande avfallsprojekt i Ukraina

Lastbil som tömmer skräp i UkrainaAvfallshantering i Ukraina

SIDA har beslutat om stöd till Avfall Sverige och Salar International för att stärka avfallshanteringen i Ukraina. Stödet kommer såväl på kort som lång sikt att göra det möjligt att föra över den kompetens kring avfallshantering som finns hos Sveriges kommuner, kommunala bolag m. fl.

Uppdraget följer på den övergripande överenskommelsen om att Sverige ska stödja Ukraina, och avfallsfrågorna är ett prioriterat område i regeringens Ukrainastrategi. På kort sikt handlar det bland annat om omhändertagande av rasmassor från kriget, men på längre sikt är målet att utforma strategier och samarbeten som krävs för att utveckla avfallshanteringen i Ukraina så att den klarar EU:s högt ställda krav.

Samarbetet inleds med en förstudie som kommer att pågå fram till mars nästa år, i samverkan med myndigheter, kommuner och andra aktörer i Sverige, Ukraina och inom EU. Projektet ska också samordnas med de uppdrag som SIDA tidigare tilldelat Naturvårdsverket avseende avfallslagstiftning/nationell avfallsplanering och Kemikalieinspektionen avseende kemikaliekontroll.

De huvudsakliga målen med förstudien är att kartlägga viktiga områden, utveckla kompetens, ge förslag till organisation, budget och ta fram en plan för förändring med tydliga mål. Arbetet kommer att ske i samarbete med lokala intressenter – ett starkt lokalt engagemang ses som en viktig framgångsfaktor.

– Vi är mycket hedrade över att ha fått detta viktiga uppdrag, i samarbete med SALAR international, i syfte att stödja Ukraina i att utveckla sin avfallshantering. Uppdraget bygger på den breda kompetens vi har inom Avfall Sverige genom våra medlemmar, kommunerna – många av dem kommer att vara engagerade i projektet. Vi ser fram emot den här möjligheten att bidra och göra skillnad för miljön, för resurseffektiviteten och för ukrainarna, säger Tony Clark, vd för Avfall Sverige.

– Det är med stor glädje vi tar oss an detta viktiga arbete i Ukraina tillsammans med Avfall Sverige. Våra organisationer kompletterar varandra på ett sätt som bär stor potential för att kunna bidra till Ukrainas utveckling vad gäller kommunal avfallshantering, säger Ryan Knox, vd  SALAR International.

Denna förstudie ska resultera i ett flerårigt projektförslag som överlämnas till SIDA under våren.

För mer information, se https://bit.ly/3tdbIi5 och https://bit.ly/48zTYh5

Avfall Sverige
Tony Clark, vd, tony.clark@avfallsverige.se     
Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, acg@avfallsverige.se                                                                                                                 
SALAR International
Ryan Knox, vd, ryan.knox@skr.se
Erik Faxgård, projektledare, erik.faxgard@skr.se 

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.

 SALAR International är en del av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). På uppdrag av Sida och andra internationella givare, arbetar vi globalt med att stärka demokrati och god samhällsstyrning på lokal nivå. I våra program främjar vi utvecklingen av hållbara system för lokalt självstyre, vare sig det gäller stöd till nationella decentraliseringsreformer, kommunal service, EU-närmande, lokal demokratisk utveckling eller stöd till kommunförbund. SALAR International har ett omfattande stöd till Ukraina sedan 2014 där vi bidrar till utvecklingen av den pågående och omfattande decentraliseringsreformen. 


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.


Kontaktpersoner

Tony Clark
Vd
Tony Clark
Anna-Carin Gripwall
Kommunikationschef
Anna-Carin Gripwall